Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Unia Europejska - jej historia i znaczenie

Unia Europejska - jej historia i znaczenie

Unia Europejska to związek państw, który został stworzony na bazie trzech europejskich wspólnot. Początek temu sojuszowi dały: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Państwa te utworzyły EWWiS (Europejską Wspólnotę Węgla i Stali) w roku 1951. W roku 1957 podpisano w Rzymie traktaty o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM).

Celem EWG było stworzenie wspólnego rynku. Chodziło tu o swobodę świadczenia usług i przepływu kapitału. Zadaniem EURATOM-u była współpraca państw przy pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej. EWG, EWWiS i EURATOM przekształciły się w 1967 roku we Wspólnotę Europejską - skrót WE. Była to kontynuacja gospodarczej i politycznej integracji Europy.

Nie było żadnego cła. Każdy obywatel mógł szukać pracy w jednym z 12 państw członkowskich. Mogli oni w innym kraju kupić sobie „kawałek ziemi”. Ludzie mieli więc ogólnie prawo podróżowania i prawo pobytu we wszystkich krajach unijnych i mogli swobodnie i bez przeszkód podróżować, dokąd tylko chcieli. Pracownicy byli w kraju unijnym ubezpieczeni.

W roku 1992 powstała Unia Europejska (UE). Traktat został podpisany przez 12 członków i w 1993 wszedł w życie.

Do najważniejszych idei UE należą: strefa wolnego handlu, unia gospodarcza i walutowa, wspólny Europejski Bank Centralny i jednolita, europejska waluta. W roku 1988 było już 15 członków, którzy mimo sojuszu dalej są samodzielni i suwerenni. Zobowiązali się jednak do wspólnej polityki i podlegają prawodawstwu EU. Unia Europejska realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i współpracuje w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Polska stała się członkiem UE w 2003 roku. Musiano spełnić wiele warunków. System prawa został dostosowany do unijnego. W gospodarstwie zmieniono wiele struktur. Nasze zakłady muszą produkować teraz nowoczesne i tanie produkty. Przepisy i normy zostały również dopasowane do europejskich.

Do najważniejszych instytucji UE należą:

- Komisja Europejska, która opracowuje projekty ustaw UE i nadzoruje przestrzeganie prawa.

- Parlament Europejski, który m.in. ustala wytyczne dla dalszego zjednoczenia.

- Rada Unii Europejskiej, która uchwala ustawy.

- Rada Europy, która wyjaśnia nierozwiązane kwestie sporne.

- Trybunał Europejski, chroniący ludzi, których prawa zostały pogwałcone.

- Europejski Bank Inwestycyjny, który udziela długoterminowego kredytu.

Wstąpienie do Unii zapewnia pokój i wolność i dlatego powinno się wykorzystać taką szansę. Dotyczy to przede wszystkim krajów, które nie są jeszcze jej członkami.

Die Europäische Union - Geschichte und Bedeutung

Die Europäische Union ist ein Verbund von Staaten, die auf der Basis drei Europäischer Gemeinschaften geschaffen wurde. Den Anfang dieses Verbundes gaben: Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlanden und Luxemburg.

Diese Staaten grÜndeten EGKS (die Europäische Gemeinschaft fÜr Kohle und Stahl) im Jahre 1951. Im Jahre 1957 wurden in Rom die Vorträge Über die GrÜndung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) unterzeichnet.

Das Ziel der EWG war die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Es ging hier um den freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Die Aufgabe der EURATOM war die Zusammenarbeit der Staaten bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Die EWG, EGKS und EURATOM verwandelten sich in die Europäische Gemeinschaft - AbkÜrzung EG. Das war die Fortsetzung der wirtschaftlichen und der politischen Integration Europas.

Es gab keine ZÖlle mehr, jeder BÜrger konnte, in jedem zwÖlf Mitgliedstaaten Arbeit suchen. Sie konnten sich auch im eigenen Land „ein StÜck Erde“ kaufen. Die Leute hatten also allgemeines Reise- und Aufenthaltsrecht in allen EU-Ländern und sie konnten frei und ungehindert reisen, wohin sie wollten. Die Arbeitnehmer sind in dem EU-Land versichert.

Im Jahre 1992 entstand die EU (Europäische Union). Der Vertrag wurde von den 12 Mitgliedstaaten der EG unterzeichnet und er trat im Jahre 1993 in Kraft.

Zu den wichtigsten Ideen der EU gehÖren: eine Freimarktzone, eine Wirtschafts- und Währungsunion, eine gemeinsame Europäische Zentralbank und eine einheitliche europäische Währung. Im Jahre 1998 waren schon 15 EU-Mitglieder, die trotz des Verbundes weiter selbständig und souverän sind. Sie haben sich jedoch fÜr bestimmte Politikbereiche verpflichtet und unterliegen der Rechtssetzungskompetenz der EU. Die EU realisiert auch gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und arbeitet im Bereich der Justiz zusammen.

Polen wurde auch ein Mitglied der EU im Jahre 2003. Man musste viele Voraussetzungen erfÜllen. Das Rechtssystem musste der Union angepasst werden. In der Wirtschaft wurden viele Strukturen geändert. Unsere Betriebe mÜssen jetzt moderne und billige Ware produzieren. Die Vorschriften und Normen wurden an die europäischen angeglichen.

Zu den wichtigsten Institutionen der EU gehÖren:

- die Europäische Kommission, die Vorschläge fÜr EU-Gesetze erarbeitet und die Einhaltung des EU-Rechtes Überwacht,

- das Europäische Parlament, das u.a. die Leitlinien fÜr die weitere Europäische Einigung festlegt,

- der Rat der Europäischen Union, der Gesetze beschließt,

- der Europarat, der strittige, ungelÖste Fragen klärt,

- der Europäische Gerichtshof fÜr Menschenrechte, die die Menschen schÜtzt, deren Rechte verletzt wurden,

- die Europäische Investitionsbank, die den langfristigen Kredit gewähren kann.

Der EU-Betritt sichert Frieden und Freiheit und man soll die Beitrittschance zur EU benutzen. Das betrifft vor allem die Länder, die noch keine Mitglieder sind.

Słowniczek

der Verbund - związek, sojusz

die Gemeinschaft - wspólnota

schaffen - stworzyć

das Ziel - cel

der Markt - rynek

friedliche Nutzung - pokojowe wykorzystanie

die Abkürzung - skrót

das Recht - prawo

der Vertrag - traktat

unterzeichnen - podpisać

sich verpflichten - zobowiązać się

überwachen - nadzorować

schützen - chronić

betreffen - dotyczyć

das Mitglied - członek

Voraussetzungen erfüllen - spełniać warunki

die Vorschriften - przepisy

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Unia Europejska - jej historia i znaczenie

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.