Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Określanie populacji

Określanie populacji

Gatunki tworzą w swoim środowisku grupy zwane populacjami biologicznymi. Jeżeli gatunki w biocenozie występują licznie, to mówimy o populacjach dominujących.

Zapamiętaj!

Populacja to zbiór osobników jednego gatunku, wzajemnie na siebie wpływających i zamieszkujących ten sam teren.

Osobniki tworzące populację różnią się między sobą wzrostem, ciężarem ciała, aktywnością, ilością pobieranego pokarmu, odpornością na choroby, odpornością na czynniki środowiska.

Czynniki środowiska mogą zagrażać istnieniu populacji doprowadzając do śmierci osobniki do nich należące. Czynnikami tymi najczęściej są: temperatura, ilość wody, światło, odczyn gleby, klęski żywiołowe (pożary, powodzie), działanie innych organizmów.

Różne populacje biologiczne odmiennie reagują na wymienione czynniki - każda populacja ma swoją tolerancję ekologiczną.

Zapamiętaj!

Tolerancja ekologiczna to zdolność przystosowania się organizmu do zmian określonego czynnika środowiska.

Granice tolerancji ekologicznej określane są przez:

a) maksimum: jest to górna granica, czyli maksymalne działanie jakiegoś czynnika, przy którym jeszcze mogą zachodzić procesy życiowe;

b) minimum: jest to dolna granica, czyli najsłabsze działanie czynnika, przy którym jeszcze mogą zachodzić procesy życiowe;

c) optimum: określony czynnik wywiera najkorzystniejszy wpływ na przebieg procesów życiowych populacji.

Wpływ temperatury na rozwój bakterii. Ilość bakterii, temperatura. Minimum, optimum, maksimum.

Bakterie najlepiej rozwijają się w temperaturze 20°-30°C. Jest to temperatura określana jako optymalna dla ich życia i rozwoju. Natomiast w temperaturach niższych niż 20°C i wyższych niż 30°C bakterie przestają się rozwijać i giną.

Organizmy posiadają różną tolerancję na czynniki środowiska, np.: rośliny charakteryzują się różnymi wymaganiami w stosunku do światła słonecznego. Rośliny światłolubne wymagają dużej ilości światła, np.: sosna, słonecznik. Rośliny cieniolubne rosną dobrze, gdy dociera do nich światło rozproszone, np.: w lesie rośliny runa. Wiele gatunków roślin wymaga do swego rozwoju odpowiednich warunków glebowych, np.:

- odpowiedniej wilgotności,

- odpowiedniej zawartości wapnia,

- odpowiedniej zawartości azotu,

- odpowiedniej zawartości soli mineralnych.

Rośliny takie nazywamy wskaźnikami gleby. Na glebach o dużej zawartości wapnia spotykamy: mak polny, oset, miłek wiosenny. Natomiast nie lubią wapnia w podłożu takie rośliny jak: rumianek pospolity, chaber bławatek. Rośliny mogą być też wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Nazywamy je bioindykatorami zanieczyszczenia powietrza. Wrażliwy na zawartość ozonu jest tytoń, sosna wejmutka. Porosty nie tolerują w powietrzu tlenków siarki i azotu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.