Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wpływ człowieka na ekosystemy

Zanieczyszczenie i ochrona wód

Woda jest surowcem, z którego korzysta wiele gałęzi przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior następuje na skutek wpuszczania do nich ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże zanieczyszczenie wód substancjami:

a) lotnymi, np.: CO2 (dwutlenek węgla), SO2 (dwutlenek siarki), H2S (siarkowodór), HCl (kwas solny), Cl (chlor);

b) stałymi, np. solami metali ciężkich takich, jak: Cu (miedź), Zn (cynk), Pb (ołów);

c) ciekłymi, np.: olejami, smarami, detergentami.

Nagromadzenie w wodach azotanów i fosforanów pochodzących z pól uprawnych i ścieków powoduje zakwity rzek i jezior (czyli nadmierny rozwój glonów powodujących zielone zabarwienie wody), co z kolei prowadzi do zmniejszenia tlenu w wodzie. Do wód dostają się również zanieczyszczenia z powietrza, np. opadające pyły i substancje radioaktywne, kwaśna woda opadowa.

W ocenie czystości wody bierze się pod uwagę jej przejrzystość, barwę, zapach, pH (czyli stężenie jonów wodorowych, dla czystej wody pH wynosi 7), obecność mikroorganizmów. Do najbardziej zanieczyszczonych rzek w Polsce należą: Odra, Wisła, Nysa Łużycka, Barycz, Brynica. Również wody Morza Bałtyckiego są zagrożone zanieczyszczeniem. Obecnie w strefie przybrzeżnej niektórych akwenów, np.: Zatoki Puckiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego obserwuje się zachwianie równowagi biologicznej i chemicznej. Powstały tam pustynie tlenowe (obszary, gdzie nie występuje tlen), które wywołują duże zatrucie ryb, np.: dorsza, węgorza, szprota.

Ochrona wód

Najważniejszą sprawą jest ochrona rzek przed ściekami przemysłowymi. W tym celu buduje się oczyszczalnie ścieków, gdzie następuje oczyszczanie w sposób:

a) mechaniczny - cedzenie przez filtry piaskowe, zbieranie zanieczyszczeń pływających po powierzchni wody, oddzielanie w specjalnych odstojnikach zanieczyszczeń osadzających się na dnie;

b) chemiczny - używając środków chemicznych neutralizuje się żrące roztwory chemiczne, zabija jaja pasożytów;

c) biologiczny - przy użyciu mikroorganizmów, które rozkładają szkodliwe substancje.

Innym sposobem ochrony wód jest racjonalne nawożenie pól uprawnych. Zapobiega to spływaniu resztek nawozów razem z wodami gruntowymi i opadowymi do rzek.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.