Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Unia Polski z Litwą

Unia Polski z Litwą

Po bezpotomnej śmierci ostatniego króla z rodu Piastów, Kazimierza Wielkiego (1370 r.), zgodnie z zawartą wcześniej umową z Węgrami, prawo do korony polskiej przeszło na dynastię Andegawenów. Ludwik Węgierski nie miał syna i za zgodę na dziedziczenie tronu polskiego przez jedną z jego córek nadał polskiej szlachcie przywilej. Przywilej wydany w Koszycach zwolnił szlachtę z podatków prócz 2 groszy z łana chłopskiego. Był to pierwszy w dziejach Polski przywilej stanowy dla szlachty.

Następczynią króla Ludwika została jego najmłodsza córka Jadwiga, która w wieku 11 lat przyjechała do Krakowa (1384 r.), gdzie została koronowana na króla Polski.

Panowie polscy postanowili ofiarować rękę królowej wielkiemu księciu Litwy - Jagielle. Wielkie Księstwo Litewskie było sąsiadującym z Polską państwem, które do XIV wieku przyłączyło ogromne tereny Rusi (dzisiejszej Białorusi i Ukrainy). Państwo to pozostawało jeszcze pogańskie, choć ludność ruska była wyznania chrześcijańskiego - obrządku wschodniego (prawosławni).

Zapamiętaj!

Decydującym powodem, który doprowadził do zjednoczenia Polski z Litwą, było zagrożenie obu państw przez Krzyżaków. Państwo zakonne dążyło do powiększenia swego terytorium kosztem Polski (Pomorze Gdańskie) i Litwy (Żmudź); w ten sposób odcinało te państwa od Bałtyku, co osłabiało je gospodarczo.

Litwa liczyła na to, że dzięki związkowi z Polską powstrzyma rosnącą potęgę Księstwa Moskiewskiego.

Związek dwóch państw, czyli unię zawarto w Krewie w 1385 r. Umowa zawierała następujące warunki, których dotrzymać miał Jagiełło w zamian za koronę polską i małżeństwo z królową Jadwigą:

- przyjęcie wraz z poddanymi religii chrześcijańskiej;

- przyłączenie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego do Polski;

- odzyskanie ziem utraconych przez Polskę (Pomorze, Śląsk).

królwa Jadwiga
Polska
książę Jagiełło
Litwa
Zagrożenie przez najazdy Krzyżaków doprowadziło do unii w Krewie w 1385 r.,czyli dobrowolnego związku dwóch państw.

W 1386 roku odbył się w Lublinie zjazd możnowładców i szlachty, na którym drogą wyboru, czyli elekcji powołano Jagiełłę na tron polski. W tym samym roku w katedrze na Wawelu w Krakowie miał miejsce chrzest Jagiełły, w czasie którego otrzymał on imię Władysław, a następnie ślub z Jadwigą i koronacja na króla Polski.

Zapamiętaj!

Władysław Jagiełło (1386-1434) zapoczątkował rządy nowej po Piastach dynastii Jagiellonów, która niemal przez dwa stulecia miała władać federacją państw Polski i Litwy, a także zasiadać na tronie czeskim i węgierskim. Polskę i Litwę łączyła tylko osoba władcy (unia personalna); do rzeczywistego połączenia w jedno państwo (unia realna) doprowadził Zygmunt August w 1569 r. Powstała wówczas Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Polska posiadała przez 13 lat, tj. do śmierci królowej Jadwigi, dwóch władców. Królowa Jadwiga, dziedziczka tronu polskiego, zajmowała równorzędne miejsce w państwie z mężem jako królem.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.