Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Słowianie

Słowianie

Brak jest źródeł pisanych dotyczących najdawniejszych dziejów Słowian, chociaż niektórzy pisarze starożytni wspominają o ludach zamieszkujących ziemie między Odrą a Dnieprem, Bałtykiem i Karpatami. Do kontaktów z tymi ludami dochodziło podczas wypraw kupców rzymskich tzw. bursztynowym szlakiem (kupieckie wędrówki z imperium nad Morze Bałtyckie w celu pozyskania bursztynu wiodły przez tereny Polski. Świadectwem tych wędrówek są archeologiczne odkrycia na ziemiach Słowian - rzymskie monety, miecze, ceramika).

W czasie wielkich wędrówek ludów (przemieszczania się plemion zamieszkujących wcześniej Europę Środkową i Wschodnią) od IV do VII w. Słowianie przez doliny karpackie weszli na Półwysep Bałkański i ziemie naddunajskie (Słowianie południowi, którzy zajęli ziemie byłego Cesarstwa Rzymskiego). Druga fala Słowian zamieszkała na terenach między Odrą a Łabą, wkraczając na ziemie Germanów (Słowianie zachodni). Trzecia grupa Słowian, Słowianie wschodni, zajęła tereny dzisiejszej Ukrainy i Białorusi - ziemie nad Dnieprem i Dniestrem.

Pierwotni Słowianie prowadzili koczowniczy tryb życia. Ich głównymi zajęciami było myślistwo, rybołówstwo i bartnictwo. Z upływem czasu coraz większego znaczenia zaczęło nabierać rolnictwo i hodowla zwierząt. Hodowali bydło, konie, owce i kozy. Ziemię uprawiali za pomocą prostych narzędzi rolniczych. Ziemia długo stanowiła wspólną własność rodu, potem zaczęto ją dzielić, w wyniku czego przechodziła w ręce coraz bogatszej starszyzny rodowej. Z biegiem lat rozwinęło się wśród Słowian rzemiosło: kowalstwo, garncarstwo, tkactwo. Nauczyli się też wytapiać metale (brąz, żelazo).

Słowianie byli poganami oddającymi cześć wielu bogom. Szczególnym kultem otaczali przyrodę. Wierzyli, że cały świat zapełniony jest duchami, które przebywają wszędzie: w górach, lasach, wodach, w domu. Swym bóstwom oddawali cześć w gajach, u źródeł, na wzgórzach. Wierzyli w życie pozagrobowe i duchy swych przodków otaczali szczególnym szacunkiem. Z wierzeniami związane były różne obyczaje. Niektóre z nich przetrwały do dziś, np. topienie marzanny, malowanie jajek na Wielkanoc, wianki, palenie sobótek czy dożynki.

Zapamiętaj!

W związku z podziałem Prasłowian na trzy oddzielne grupy, zróżnicowały się języki Słowian i ukształtowała odmienna kultura dając w późniejszym okresie początek wielu narodom:

Słowianie wschodni - przodkowie późniejszych Rosjan, Ukraińców, Białorusinów,

Słowianie zachodni - przodkowie późniejszych Czechów, Słowaków, Polaków i Słowian połabskich,

Słowianie południowi - przodkowie późniejszych Serbów, Chorwatów, Słoweńców oraz Bułgarów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Słowianie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.