Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Klub książki w Internecie - klub, jaki chciałabym założyć

Klub książki w Internecie - klub, jaki chciałabym założyć

Wielu rodziców i nauczycieli jest niezadowolonych, bo dzieci nie bardzo lubią czytać książki. Istnieje ogólnopolski program związany z czytaniem dzieciom zatytułowany „Dwadzieścia minut dziennie”. Moi rodzice są wielkimi zwolennikami tego programu, bo martwią się o moją młodszą siostrę, która uwielbia ogladać telewizję. Teraz musi też czytać baśnie.

Dzieci mają specjalny program i setki baśni, ale co z nastolatkami, takimi jak ty i ja? Nasi rodzice i nauczyciele mówią, że czytamy tylko to, co musimy przeczytać do szkoły. Kiedy spotkają nastolatka, który lubi czytać, mówią, że to wyjątek! Nie ma w tym logiki! To prawda, że wolimy oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe od czytania książek. Ale nie jest tak, że jesteśmy zbyt leniwi, aby czytać. Musimy znaleźć książki, które przemawiają do nas w ten sam sposób, w jaki baśnie przemawiają do dzieci. Muszę powiedzieć, że kiedy byłam w wieku mojej siostry (ma teraz siedem lat), podobał mi się magiczny świat, w którym pstryka się palcami i coś się wydarza albo wypowiada się życzenie i dostaje się to, o co się poprosiło. Myślę, że nadal lubimy znaleźć się od czasu do czasu w świecie fantazji.

Chciałabym założyć w Internecie klub książki dla nastolatków, bo uważam, że najlepiej jest, kiedy nastolatki mówią sobie nawzajem, które książki są dobre albo pożyteczne. Taki klub byłby miejscem, gdzie nastolatki mogłyby się dzielić opiniami na temat interesujących książek, a nawet wymieniać się książkami. Oto krótka recenzja książki, jaką chciałabym polecić innym nastolatkom. To „Koralina” angielskiego pisarza Neila Gaimana.

Ta książka jest niezwykła. Opisuje tylko trzy dni z życia nastoletniej dziewczynki, Koraliny. Jest ostatni tydzień letnich wakacji. W tym okresie Koralina żyje w dwóch światach: w prawdziwym świecie i w świecie wyobraźni. Książka przypomina baśń, bo opowiada o rzeczach, które mogą się wydarzyć tylko w naszej wyobraźni. Ale różni się od baśni, bo jest także o świecie, w którym nastolatki żyją dzisiaj. To opowieść fantastyczna o naszym życiu - takim, jakie ono jest. Nie mogę opowiedzieć fabuły, bo chciałabym, żebyście sami przeczytali tę książkę, ale muszę powiedzieć o niej trzy rzeczy.

Po pierwsze, fabuła jest bardzo pomysłowa. Koralina nie musi podróżować daleko, aby przenieść się z jednego świata do drugiego. W gruncie rzeczy nie musi nawet wychodzić z domu, w którym mieszka ze swoimi rodzicami. Otwiera tylko jedne z czternaściorga drzwi - te, które są zamknięte na klucz. Świat wyobraźni za tymi drzwiami jest bardzo podobny do jej rzeczywistego świata, ale są w nim pewne niegodziwe postacie i przrażające elementy. Mieszka tam bardzo zła postać kobieca. Stara się odciągnąć Koralinę od rodziców i stać się dla niej drugą matką. Zamiast oczu ma guziki, a jej ręka, odczepiona od ciała, może poruszać się po całym domu. Poza tymi przerażającymi elementami, ta postać wygląda jak prawdziwa matka Koraliny i z początku dziewczynka nie zauważa w niej nic niezwykłego. Myślę, że takie elementy w książce są to prznośnie. Na przykład guziki - inaczej niż oczy matki - nie mogą patrzeć na ciebie z miłością. Prawda?

Po drugie, fabuła jest bardzo skomplikowana. Koralina przebywa w tym samym domu, ale przez bardzo długi czas nie może odnaleźć drogi do rzeczywistego świata. Często tracimy nadzieję, że będzie mogła żyć normalnym życiem. W pewnej chwili gubi się, a my gubimy się razem z nią! Książka jest bardzo wciągająca. Staje się coraz bardziej przerażająca w miarę, jak czytamy, a sytuacja Koraliny jest coraz gorsza. Aż do ostatnich stron nie jesteśmy pewni, czy zdoła uwolnić się od złej kobiety. Kiedy czytałam, kilka razy przeszły mnie dreszcze.

Wreszcie, książka jest bardzo zajmująca. Wszystko widzimy z punktu widzenia narratora. Opowiada historię w trzeciej osobie: Koralina robi to, Koralina robi tamto. Ale on jest tylko opowiadaczem i właściwie nie zauważamy jego obecności. W książce są świetne dialogi. Każda z postaci mówi w specjalny sposób. Poznajemy Koralinę słuchając dialogów, tego, co inni mają o niej do powiedzenia i obserwując jej działania. Jej działania mówią same za siebie i zaczynamy lubić dziewczynkę już na początku książki.

Opisy są świetne. Nie da się ich ominąć, bo są bardzo ważną częścią historii i są bardzo realistyczne!

Myślę, że niektóre książki dają tyle rozrywki, co filmy albo gry. Jestem pewna, że „Koralina” Neila Gaimana jest taką książką. Przeczytałam ją mając 13 lat. Teraz mam 14 lat i mogłabym przeczytać ją znowu. To jedna z moich ulubionych książek.

An online book club - a club I’d like to start

Many parents and teachers are unhappy because children don’t like reading books very much. There is a national reading programme for children called “Twenty minutes each day”. My parents are great fans of the programme because they are worried about my younger sister who loves watching television. Now she has to read fairytales, too.

Children have their reading programme and hundreds of fairytales to read but what about teenagers? What about you and me? Our parents and teachers say we only read what we have to read for school. When they meet a teenager who likes reading books, they say he or she is an exception! There’s no logic in it! It’s true that we prefer watching television or playing computer games to reading books. But it’s not that we are too lazy to read the printed word. We need to find books that appeal to us in the same way as fairytales appeal to young children. I must say that when I was my sister’s age (she’s seven now), I liked a magical world in which you snap your fingers and something happens or you make a wish for something and then you can have it. I think we still like living in a fantasy world from time to time.

I’d like to start an online book club for teenagers because I believe it’s best when teenagers tell one another which books are good or useful to read. Such book club would be a place where teenagers could share opinions about interesting books and even exchange their books. Here is a short review of a book I’d like to recommend to other teenagers. It’s “Coraline” by an English writer Neil Gaiman.

This book is very unusual. It describes only three days in the life of a teenage girl, Coraline. It’s the last week of her summer holidays. During this time Coraline lives in two worlds: the real world and an imaginary world. The book is similar to a fairytale because it’s about things that can happen only in our imagination. But it differs from a fairytale because it’s also about the world in which teenagers live today. It’s a fantasy about our life as it is. I can’t tell you the plot because I’d like you to read this book but I must say three things about the book.

Firstly, the plot is highly ingenious. Coraline doesn’t have to travel far away to move from one world to the other. In fact, she needn’t even leave the house where she lives with her parents. She just opens one of fourteen doors, the only one that is locked. Her imaginary world behind that door is very similar to her real world but there are some wicked characters and horror elements in it. It is inhabited by a very wicked female character. She tries to lure Coraline away from her parents and become a second mother to Coraline. The woman has got buttons instead of eyes and her hand, disconnected from her body, moves all over the house. Apart from these horror elements, the wicked woman looks like Coraline’s real mother and at first, the girl doesn’t notice anything unusual about her. I think that such horror elements in the book are metaphors. For example, unlike mother’s eyes, buttons can’t look at you with love, can they?

Secondly, the plot is very complex. Coraline remains in the same house but for what seems like a very long time, she can’t find her way back to the real world. We often lose hope that she can ever live a normal life again. At some point she gets lost and we get lost with her! The book is very absorbing. It becomes more and more scary as we read on and Coraline’s situation gets worse and worse. We aren’t sure if she can free herself from the wicked woman until the last pages of the book. When I was reading it, a horror went through my body several times.

Finally, it is also a very entertaining book. Everything is seen from the point of view of the narrator. He tells the story in the third person: Coraline does this, Coraline does that. But he’s just a story-teller and we don’t really notice his presence. There are great dialogues in the book. Each of the characters speaks in their special way. We learn about Coraline by listening to the dialogues, to what others have to say about her and by observing her actions. Her actions speak for themselves and we begin to like the girl very early on in the book.

The descriptions are super. It’s impossible to skip them because they are a very important point of the story and they are very realistic!

I think that some books are as enjoyable as films or games. I’m sure that “Coraline” by Neil Gaiman is such a book. I read it when I was thirteen. Now I’m fourteen and I could read it again. It’s one of my favourite books.

Słowniczek

unhappy - nieszczęśliwy, niezadowolony

national - narodowy, państwowy

each day - codziennie

to worry - martwić się

to love - kochać, uwielbiać

fairytale - bajka, baśń

but what about...? - ale co z...?

only - tylko

exception - wyjątek

to prefer (something) to (something) - woleć (coś) od (czegoś)

lazy - leniwy

to appeal (to someone) - przemawiać (do kogoś)

in the same way - w ten sam sposób

to snap one's fingers - pstryknąć palcami

wish - życzenie

from time to time - od czasu do czasu

to share - dzielić się

to exchange - wymieniać

unusual - niezwykły

during - podczas

during this time - w tym czasie

real - prawdziwy, rzeczywisty

imaginary - wymyślony

similar - podobny

is similar to - jest podobny do

differs from - różni się od

to happen - zdarzyć się

plot - fabuła

highly - bardzo

ingenious - pomysłowy

to travel - podróżować

to move - poruszać (się), przenosić (się)

in fact - w gruncie rzeczy, w rzeczywistości

wicked - zły, niegodziwy

female character - postać kobieca

to lure - zwabić, przyciągnąć

button - guzik

instead (of something) - zamiast (czegoś)

disconnected - odłączony, oddzielony

to notice - zauważyć

metaphor - przenośnia

unlike - inaczej niż

complex - złożony

to remain - pozostać

to lose - stracić

hope - nadzieja

ever - kiedykolwiek

to get lost - zgubić się

absorbing - absorbujący, wciągający

scary - przerażający

to be sure - być pewnym

last - ostatni

page - strona

entertaining - zabawny, zajmujący

point of view - punkt widzenia

to notice - zauważyć

presence - obecność

impossible - niemożliwe

to skip - ominąć

enjoyable - przyjemny

favourite - ulubiony

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.