Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja praca na temat Australii

Moja praca na temat Australii

Drogi Ben,

Moja klasa opracowuje projekt na temat Australii. Moja część projektu dotyczy Aborygenów. Interesuję się plemionami aborygeńskimi, a zwłaszcza codziennym życiem w rodzinach Aborygenów. Oto mój tekst do tego projektu. Wszystko to wiem dzięki informacjom zamieszczonym w Internecie. Czy mógłbyś przeczytać ten tekst i powiedzieć mi, co o nim sądzisz?

Aborygeni przybyli do Australii ponad 30 000 lat temu. W roku 1788 ich populacja wynosiła 300 000. W roku 1971, tylko 106 000. Ich styl życia był odmienny od naszego. Żyli bardzo blisko natury. Aborygeni żyli w grupach liczących od 20 do 50 osób. Kilka grup tworzyło plemię. Mieszkali w obozowiskach. Nie budowali domów. W porze deszczowej stawiali szałasy i osłony lub mieszkali w jaskiniach. Rodzice i bardzo małe dzieci spali razem jako rodzina. Każda rodzina przygotowywała dla siebie miejsce do spania w pobliżu ogniska. Młodzi chłopcy i pozostali członkowie plemienia mieszkali w oddzielnej części obozowiska. Kiedy nie było dostatecznie dużo owoców i wody lub kiedy ktoś zmarł, plemię przenosiło się na nowe miejsce.

Aborygeni byli myśliwymi i rybakami. Mężczyźni polowali na kangury, emu, oposy, duże jaszczurki, węże i ptaki. Łowili żółwie, delfiny, foki i krokodyle. Kobiety odgrywały bardzo ważną rolę w zbieraniu żywności dla plemienia. Zbierały owoce, warzywa, korzenie, nasiona trawy oraz małe zwierzęta: żółwie, skorupiaki, kraby i jaszczurki. Musiały przynieść do obozowiska wodę do picia oraz drewno na opał. Troszczyły się także o dzieci i pomagały przy stawianiu szałasu. Robiły także torby, koszyki, siatki, maty i ozdoby.

Rodzice aborygeńscy bardzo kochali swoje dzieci, ale nie traktowali ich jak maleństwa. Zamiast tego uczyli je najważniejszej umiejętności - jak zdobyć pożywienie. Młodzi chłopcy uczyli się polować, łowić i walczyć. Bawili się małymi bumerangami lub dzidami, aby ćwiczyć rzucanie do celu. Dziewczynki pomagały matkom przy zbieraniu pożywienia. Uczyły się, jak wykopać korzenie i łapać małe zwierzątka - jaszczurki i owady.

W ciągu dnia kobiety jadły owoce i jagody. Główny posiłek był wieczorem. Po polowaniu przyrządzały mięso nad ogniem.

Wszystkie dzieci uczyły się piosenek, tańca, opowiadań i rysunku na piasku. Lubiły biegać, pływać, turlać się w piasku i wspinać na drzewa.

Sądzę, że dzieci Aborygenów miały mnóstwo swobody. Cały czas żyły pod gołym niebem. Żyły trochę tak, jak harcerze na obozie, ale ich codzienne zajęcia - polowanie i zbieranie żywności - nie służyły zabawie, lecz były konieczne, aby przetrwać.

My project on Australia

Dear Ben,

My class is doing a project on Australia. My part of the project is about Aboriginal people. I’m interested in Aboriginal tribes, especially in everyday life of Aboriginal families. Here is my text for the project. I know that from the Internet. Can you read my text, please and tell me what you think?

Aboriginal people came to Australia more than 30,000 years ago. In 1788 their population was about 300,000. In 1971 it was only about 106,000. Their way of living was different from ours. They lived very close to nature.

Aboriginals lived in groups of twenty to fifty people. Several groups made a tribe. They lived in camps. They didn’t build houses. In wet weather they built huts or shelters or lived in caves. Parents and very young children slept together as a family. Each family made its own sleeping area and fire place. Young boys and other members of the tribe lived in a separate part of the camp. When there wasn’t enough fruit and water or a person died, the tribe moved the camp to a new place.

Aboriginal people were hunters and fishermen. Men hunted for kangaroos, emus, possums, large goannas, snakes and birds. They fished for turtles, dolphins, seals and crocodiles. Women were very important food collectors in the tribe. They collected fruit, vegetables, roots, grass seeds and small animals such as tortoises, shell-fish, crabs and lizards. They had to bring drinking water and firewood to the camp. They also cared for babies and helped in building a family hut. Women also made bags, baskets, nets, mats and ornaments.

Aboriginal parents loved their children very much but they didn’t treat them like babies. Instead, they taught their children the most important skill - how to find food. Young boys learned hunting, fishing or fighting. They played with toy boomerangs or spears to practise throwing at a target. Girls collected food with their mothers. They learned how to dig out roots and catch small animals like lizards or insects. During the day women ate fruit and berries. The main meal was in the evening. After hunting they cooked meat over fire.

All children learned songs, dancing, stories or sand drawing. They liked running, swimming, rolling in the sand or climbing trees. I think that Aboriginal children had a lot of freedom. They lived outdoors all the time. They lived a little like scouts at camp but their everyday activities - hunting and collecting food - weren’t for fun. They were necessary to survive.

Słowniczek

Aboriginal people - Aborygeni

text - tekst

thanks to something - dzięki czemuś

ago - temu

population - ludność

way - sposób

several - kilka

tribe - plemię

camp - obozowisko

wet - mokry

weather - pogoda

hut - szałas

shelter - osłona

cave - jaskinia

area - miejsce

fire - ognisko

enough - wystarczająco dużo

fruit - owoce

water - woda

die - umrzeć

hunter - myśliwy

fisherman - rybak

possum - opos

snake - wąż

bird - ptak

turtle - żółw

dolphin - delfin

seal - foka

crocodile - krokodyl

collect - zbierać

root - korzeń

grass seed - nasionko trawy

tortoise - żółw

shell fish - skorupiak

crab - krab

lizard - jaszczurka

bring - przynieść

firewood - drzewo na ognisko

bag - torba

basket - koszyk

net - siatka

mat - mata

ornament - ozdoba

skill - umiejętność

toy boomerang - bumerang zabawka

spear - dzida

practise - ćwiczyć

throw - rzucać

target - cel

dig out - wykopać

insect - owad

ate (eat) - jedli

berry - jagoda

meal - posiłek

meat - mięso

in the evening - wieczorem

sand drawing - rysowanie na piasku

climb trees - wchodzić na drzewa

freedom - swoboda

scout - harcerz

for fun - dla przyjemności

necessary - konieczny, niezbędny

survive - przetrwać

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja praca na temat Australii

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.