Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja szkoła

Moja szkoła

Droga Ellen,

Wspaniale jest znowu mieć wieści od Ciebie. Dziękuję za wiadomości o Twojej szkole. Czy mieszkasz blisko szkoły, czy może musisz daleko dojeżdżać?

Moja szkoła znajduje się pięć kilometrów od mojego domu, więc muszę dojeżdżać specjalnym szkolnym autobusem. Do przystanku autobusowego jest około pięć minut drogi. Wielu innych uczniów dojeżdża moim autobusem, bo nasza szkoła jest największa w okolicy. Szkoła mieści się w wysokim budynku z cegły. Właściwie w jednym budynku mieszczą się dwie szkoły: szkoła podstawowa dla dzieci w wieku od siedmiu do trzynastu lat i gimnazjum dla uczniów w wieku od czternastu do szesnastu lat. My zaczynamy szkołę podstawową, kiedy mamy sześć lub siedem lat. Ja mam dwanaście lat, więc chodzę jeszcze do szkoły podstawowej. W mojej szkole jest około dwustu uczniów. Są to dziewczynki i chłopcy. Niektórzy uczniowie mieszkają w szkole. Uczymy się i bawimy w oddzielnej części budynku, więc nie bawimy się z uczniami z gimnazjum.

Lubię swoją szkołę, bo jest przyjemna i czysta. Ma duże okna i szerokie korytarze. Dzięki temu pełno w niej światła i jest bardzo wygodna. W holu wejściowym jest automat z napojami i czekoladkami. W rogu na końcu holu znajdują się dwa stoły do tenisa stołowego. Chłopcy uwielbiają grać w czasie przerw. Rakietki i plastikowe piłki przynoszą z domu. Mamy dwanaście sal lekcyjnych. Jest w nich dużo kwiatów, plakatów i obrazków. Każda klasa ma osobną salę. Moja sala jest zielono-żółta. Czasem zamieniamy się salami z inną klasą. Zwykle idziemy do pracowni przedmiotów ścisłych, aby przeprowadzić doświadczenia, a do biblioteki i czytelni, aby poszukać książek i czasopism do naszych projektów. Często odwiedzamy pracownię komputerową, aby znaleźć informacje w Internecie lub uczyć się, jak wykorzystać komputer do odrabiania zadania domowego. Trzy razy w tygodniu chodzimy do sali gimnastycznej, aby się bawić i ćwiczyć. Codziennie większość dzieci spotyka się w stołówce, gdzie o dwunastej lub pierwszej jemy drugie śniadanie.

Wejdźmy teraz do mojej sali lekcyjnej. Kiedy się otwiera drzwi, na ścianach można zobaczyć dużo map, plakatów, zdjęć i widokówek. Są tu także specjalne półki na naszą kolekcję kamieni, muszelek i innych przedmiotów, które przywozimy z naszych szkolnych wycieczek i wakacji. W jednym rogu sali jest mała wideoteka z naszymi ulubionymi kasetami wideo. Możemy zwiedzić nasz kraj i cały świat w naszej wideotece! Za każdym razem, kiedy oglądamy nową kasetę, udajemy się w długą podróż do egzotycznych krajów, na inne kontynenty lub w kosmos. Nasza nauczycielka często opowiada nam o niektórych polskich podróżnikach i wspinaczach: Ryszardzie Kapuścińskim, Monice Rogozińskiej, Annie Czerwińskiej, Wandzie Rutkiewicz, Marku Kamińskim i Jasiu Meli. Oni są naszymi bohaterami. Mamy dużą tablicę z ich fotografiami. Bardzo lubię swoją salę lekcyjną i szkołę. Uczę się tutaj, ale także dobrze się bawię!

A Ty? Czy możesz opisać swoją salę lekcyjną w następnym liście? Jacy są Twoi bohaterowie?

Na razie.

Basia

My school

Dear Ellen,

It’s great to hear from you again. Thanks for the news about your school. Is your school near to where you live or do you have to travel a long way?

My school is five kilometres from my house so I have to travel on my school special bus. It takes about five minutes to get to the bus stop.

Many other pupils travel on my bus because our school is the biggest in the area. The school is in a tall, red-brick building. In fact, there are two schools in one building: that is, a primary school for children between the ages of seven and thirteen and a secondary school for pupils between the ages of fourteen to sixteen. We start primary school when we are six or seven years old. I’m twelve so I’m still at primary school. My school has about two hundred pupils. They are girls and boys. Some pupils live at the school. As we learn and play in a separate part of the building, we don’t play with the pupils from the secondary school.

I like my school because it’s clean and pleasant. It has large windows and wide halls. This is why it’s full of light, and it’s very comfortable. There is a slot machine in the entrance hall. We buy soft drinks and bars of chocolate from it. In the far corner of the hall are two tables for table tennis. Boys love playing tennis in their breaks. They bring bats and plastic balls from home. We have got twelve classrooms. There are many flowers, posters and pictures in them. Every class has a separate room. My classroom is green and yellow. Sometimes we change rooms with another class. We usually go to our science room to do experiments and we go to our library and the reading room to look for books and magazines for our projects. We often visit the computer room to find information on the Internet or learn how to use a computer to help us with our homework. Three times a week we go to our gym to have games and exercises. Every day at twelve or one o’clock, most of the children meet for lunch in the lunch-room.

Let’s go inside my classroom now. When you open the door you can see a lot of maps, posters, photographs and postcards on the walls. There are also special shelves for our collection of stones, shells, and other things that we bring back from our school trips and holidays. In one corner of the room there is a small video library with our favourite videos. We can explore our country and the whole world in our video library! Each time we watch a new video, we go on a long journey to exotic countries and continents or into space. Our teacher tells us about some famous Polish travellers and climbers: Ryszard Kapuściński, Monika Rogozińska, Anna Czerwińska, Wanda Rutkiewicz, Marek Kamiński and Jaś Mela. They are our heroes. We’ve got a big noticeboard with photos of them. I like my classroom and my school. I learn here but I also play and have fun!

What about you? Can you describe your classroom in your next letter? What are your heroes?

Bye for now.

Basia

Słowniczek

hear from - dostać wiadomość

again - znowu, jeszcze raz

news - wiadomości, informacje

travel - podróżować

a long way - długa droga

bus stop - przystanek autobusowy

take - brać, zająć (czas)

many - dużo, wiele

other - inny

tall - wysoki

red-brick building - budynek z cegły

in fact - właściwie, tak naprawdę

primary - podstawowa

secondary - ponadpodstawowa

still - nadal, jeszcze

hundred - sto

live - mieszkać

some - niektórzy

meet - spotykać

separate part - oddzielna część

large - duży

wide - szeroki

full of light - pełen światła

comfortable - wygodny

slot machine - automat z napojami

entrance hall - hol wejściowy

soft drinks - napoje bezalkoholowe

bar - tabliczka

far - daleki, odległy

break - przerwa

bat - rakietka

poster - plakat

another - inny, kolejny

science - nauka

library - biblioteka

find - znaleźć

use - używać

gym - sala gimnastyczna

exercise - ćwiczenie

every second day - co drugi dzień

inside - wewnątrz

shelf - półka,

shelves - półki

shell - muszla

stone - kamień

object - przedmiot

bring - przynosić, przywozić

corner - róg, kąt

whole - cały

world - świat

explore - badać, zwiedzać

each time - za każdym razem

journey - podróż

space - kosmos

famous - sławni

climbers - wspinacze

hero - bohater

noticeboard - tablica ogłoszeń

have fun - dobrze się bawić

describe - opisać

next - następny

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja szkoła

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.