Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje szkolne życie - łatwe czy trudne?

Moje szkolne życie - łatwe czy trudne?

Droga Pam,

Chcę napisać artykuł do szkolnej gazetki o tym, czego nastolatki nie znoszą w swoim szkolnym życiu. Chcę, aby dorośli nas wysłuchali i pomogli nam zmienić nasze szkolne życie na lepsze. Chcę także napisać o szkołach w innych krajach. Oto brudnopis mojego artykułu. Pam, czy mogłabyś go przeczytać i powiedzieć, co o tym sądzisz?

W każdej szkole są reguły i ograniczenia. Czy mają sens? Co możemy zmienić, aby uczynić szkołę lepszym miejscem dla uczniów?

W mojej szkole nie ma usprawiedliwienia dla spóźnienia. Zawsze musimy mieć odrobione zadanie. Nie możemy odpisywać zadania od kolegów. Nie możemy czytać pod ławkami i nie wolno nam ściągać na sprawdzianach! Nie możemy korzystać z komputerów ani ze sprzętu do doświadczeń, kiedy nauczyciela nie ma w klasie. Nie wolno nam żuć gumy w czasie lekcji. Nie wolno nam rozmawiać, wiercić się ani też być niegrzecznym, kiedy nauczyciel coś wyjaśnia. Większość czasu spędzamy słuchając nauczycieli, wykonując cichą pracę lub pracując samodzielnie. Nie wolno nam pisać na biurkach i ścianach. Możemy wyjść do toalety dopiero po dzwonku, w czasie przerwy. Wreszcie, nauczyciele chcą abyśmy byli przez cały czas mili i przyjaźni dla innych uczniów.

Wszystkie reguły i ograniczenia sprawiają, że szkolne życie jest bardzo trudne. Czy rzeczywiście pomagają dzieciom stać się lepszymi uczniami w przyszłości? Sądzę, że każda szkoła jest wspaniała, kiedy nauczyciele są mili i przyjaźni. Nasi nauczyciele są bardzo mili. Pomagają nam rozwiązywać problemy. Uczą nas samodzielnie pracować oraz pracować i bawić się z innymi uczniami. Najbardziej lubię u moich nauczycieli to, że wskazują mi, w czym jestem dobra i pomagają mi zdecydować o tym, co chcę robić, gdy dorosnę.

Dzieci niewiele potrzebują, aby być szczęśliwe. Czy naprawdę powinniśmy mieć tak wiele reguł i ograniczeń w naszych szkołach?

Jeszcze raz dziękuję. Odpisz szybko.

Angelika

My school life - easy or difficult?

Dear Pam,

I want to write an article for a school magazine about the things teenagers hate about school life. I want adults to listen to us and help us change our school life for the better. I want to write about schools in other countries, too. This is the first draft of my article. Pam, can you read it, please and tell me what you think?

There are rules and restrictions in every school. Do they make sense? What can we change to make school a better place for pupils? In my school, there’s no excuse for being late. We must always have homework. We cannot copy homework from friends. We can’t read under our desks and we can’t cheat on tests! We can’t use our computers or science equipment when the teacher isn’t in the classroom. We can’t chew gum in our lessons. We mustn’t talk, fidget about or be naughty when the teacher is explaining something. We spend most time listening to teachers, working quietly or working alone. We mustn’t write on our desks and school walls. We can go to the toilet only after the bell, in our break. Finally, teachers want us to be nice and friendly to other pupils all the time.

All the rules and restrictions make school life very difficult. Do they really help children become good students in the future? I think that every school can be great when teachers are nice and friendly. Our teachers are very nice. They help us to solve problems. They teach us to study alone and work and play with other students. The thing I like best about my teachers is that they show me what I am good at and help me decide what I want to be when I grow up.

Children don’t need much to be happy. Should we really have so many rules and restrictions in our schools?

Thanks again.

Write back soon.

Angelika

Słowniczek

article - artykuł (w czasopiśmie)

teenager - nastolatek, nastolatka

hate - nienawidzić, nie znosić

adult - dorosła osoba

help - pomagać

change for the better - zmieniać na lepsze

write (about...) - pisać (o...)

other countries - inne kraje

draft - brudnopis

rule - reguła

restriction - ograniczenie

make sense - mieć sens

excuse - usprawiedliwienie, wytłumaczenie

copy - odpisywać

cheat - oszukiwać, ściągać

equipment - sprzęt

fidget about - wiercić się

want somebody to listen - chcieć, żeby ktoś słuchał

quiet, quietly - cichy, po cichu

alone - sam, sami

after the bell - po dzwonku

finally - w końcu, wreszcie

all the time - przez cały czas

become - stać się

in the future - w przyszłości

think - myśleć, sądzić

great - świetny, doskonały

solve - rozwiązać

study - uczyć się

thing - rzecz

like best - najbardziej lubić

decide - zdecydować, postanowić

need - potrzebować

should we? - czy powinniśmy?

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje szkolne życie - łatwe czy trudne?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.