Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Napisz list do wydawcy czasopisma Time omawiający następujący problem: „Jak możemy sprawić, by nasze miasto stało się lepszym miejscem do życia?”

Napisz list do wydawcy czasopisma Time omawiający następujący problem: „Jak możemy sprawić, by nasze miasto stało się lepszym miejscem do życia?”

Szanowna Redakcjo!

Prawdę mówiąc, jakość naszego życia zależy nie tylko od nas (naszej osobowości, stosunku do samych siebie i innych), ale także od pewnych czynników zewnętrznych. Jednym z nich jest miejsce, w którym żyjemy. Nie ma znaczenia, czy jest to miasto, miasteczko, czy też wioska.

Niektórym ludziom trudno jest wyobrazić sobie, jak warunki, w których żyjemy i otoczenie naturalne wpływają na nasz styl życia. Dlatego jest tak istotne, abyśmy uczynili nasze miejsce zamieszkania lepszym miejscem do życia. Ale w jaki sposób możemy to zrobić?

Według mnie, powinniśmy przede wszystkim uczynić naszą miejscowość przyjazną dla środowiska (ekologicznie), ponieważ to naprawdę zależy od nas. Uważam, iż nie mamy większego wpływu na politykę czy rozwój gospodarczy w naszej wiosce, miasteczku, lub też mieście (chyba, że sami jesteśmy wpływowymi politykami lub biznesmenami). Ale możemy wywierać wpływ na nasze środowisko naturalne. Przykładowo, możemy kupować produkty bezpieczne ekologicznie, wykonane z tworzywa ulegającego biodegradacji lub materiałów powtórnie przetworzonych. Inna możliwość to zwracanie puszek i szklanych butelek do sklepu lub umieszczanie ich w specjalnych pojemnikach. Moglibyśmy również odkładać gazety i czasopisma i zwracać je do skupu makulatury.

Ponadto, aby uczynić nasze miasto lepszym miejscem do zamieszkania, powinno się coś zrobić w celu wyeliminowania rosnącej przemocy. Bez wątpienia, liberalne prawa i zbyt pobłażliwy stosunek wobec przestępców muszą zostać wyeliminowane lub zmienione. Myślę, że jeśli prawo byłoby bardziej rygorystyczne - wyroki byłyby dłuższe, a karę śmierci stosowano by w przypadku poważnych przestępstw (mam na myśli morderstwa) - nasze wioski, miasteczka i miasta byłyby bezpieczniejsze.

Moim zdaniem, wszystko to może poprawić życie w naszych miejscowościach.

Write a letter to the editor of Time magazine discussing the following problem - "How can we make our town a better place to live in?"

Dear Editor,

To tell you the truth, the quality of our lives depends not only on us (our personality, attitude towards ourselves and others), but also on some external factors. One of them is the place we live in. It does not matter, whether it is a city, a town or a village.

It is really difficult for some people to imagine, how our living conditions and the natural surroundings influence our lifestyles.That is why it is so important to make our hometown a better place to live. But how can we do it?

In my opinion, we should, first of all, make our place environmentally friendly, as it really depends on us. I think we do not have much influence on politics or economic development of our village, a town or a city (unless we are influential politicians or businessmen!). But we can have an influence on our natural environment. For example, we can buy only ecologically safe products made from biodegradable or recycled materials. Another possibility is returning cans and bottles to a store or putting them into special containers. We could also save newspapers and magazines and return them to a recycling center.

What’s more, to make our hometown a better place to live in, something should be done to eliminate increasing violence. No doubt, that liberal laws and too lenient approach towards criminals must be eliminated or changed. I think that if the law was more strict - the sentences were longer and the capital punishment was used for serious crimes (I mean murders), our villages, towns and cities would be safer places.

In my opinion, all these things can improve our lives in the places in which we exist.

Słowniczek

quality - jakość

external factors - czynniki zewnętrzne

it does not matter - nie ma znaczenia

natural surroundings - otoczenie naturalne

environmentally friendly - przyjazny dla środowiska

economic development - rozwój gospodarczy

influential - wpływowy

biodegradable - ulegający biodegradacji

increasing violence - rosnąca przemoc

lenient approach - pobłażliwy stosunek

sentence - wyrok

capital punishment - kara śmierci

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.