Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Problemy nastolatków

Problemy nastolatków

Droga linio nastolatków,

Proszę, pomóż mi jeśli to możliwe. Nie wiem, co mam robić. Moja najlepsza przyjaciółka, Daria, jest bardzo nieszczęśliwa. Twierdzi, że marnuje swoje najlepsze lata w szkole i w domu.

Jest bardzo zdolną dziewczyną i bardzo dobrą uczennicą. Jest bardzo ładna, ale nigdy się nie uśmiecha i jej oczy są bardzo smutne. Je niewiele i jest bardzo chuda. Najgorsze jest to, że nie chce rozmawiać o swoim problemie z rodzicami. Bardzo się o nią martwię, bo jesteśmy bliskimi przyjaciółkami.

Jej rodzice są bardzo mili. Bardzo kochają Darię, ale nie spędzają z nią dużo czasu. Ona ma dużo obowiązków w domu. Sprząta i pomaga mamie w pracy w ogrodzie. Zawsze musi być w domu przed 19.00. Nie chodzi na imprezy, bo nie znosi tak wcześnie wychodzić. Nie wolno jej nocować u koleżanek. Musi odrabiać lekcje o określonej porze. Jej rodzice chcą, aby była najlepszą uczennicą i aby pomagała swojemu młodszemu bratu w odrabianiu zadania domowego. Myślą, że Daria jest bezpieczna w domu i w szkole. Chcą ją chronić. Ale to tylko pogarsza sprawy.

Daria jest bardzo dobrą uczennicą, ale nie pracuje tak dużo jak inni bardzo dobrzy uczniowie i nie interesuje się szkołą. Twierdzi, że wszystko co robi, jest tylko dla rodziców i dla nauczycieli i tylko dlatego, że oni chcą, aby to robiła. Nie ma żadnych własnych przyjemności. Daria nie ma czasu nawet na hobby czy sport. Myślę, że czuje się bardzo samotna i nieszczęśliwa. Niektórzy nasi przyjaciele mówią, że nie lubią jej towarzystwa.

Kiedy sama będę rodzicem, będę miała więcej czasu dla swoich dzieci i będę słuchać tego, co mówią. Spróbuję im pomóc być dobrymi i szczęśliwymi uczniami. Pozwolę im chodzić na imprezy i spać u kolegów. Nie chcę, aby moje dzieci miały problemy nastolatków!

Co mogę zrobić, aby pomóc Darii?

Proszę, pomóżcie.

Asia

Teenage problems

Dear Teenage Hotline,

Please, help me if you can. I don’t know what to do. My best friend Daria is very unhappy. She says she’s wasting her best years at school and at home!

She’s a very clever girl and a very good student. She’s very pretty but she never smiles and her eyes are very sad. She doesn’t eat much and she’s very thin. The worst thing is that she doesn’t want to talk about her problem with her parents. I’m very worried about her because we are close friends.

Her parents are very nice. They love Daria very much but they don’t spend a lot of time with her. She has a lot of house duties. She cleans the house and helps her Mum with the work in the garden. She always has to be home by 7 p.m. She doesn’t go to parties because she hates leaving so early. She can’t go to sleepovers. She has to do her homework at a set time. Her parents want her to be a top student and to help her younger brother with his homework. Her parents think she is safe at home and at school. They want to protect her. But this only makes things worse.

Daria is a very good student but she isn’t working as hard as other very good students and she isn’t interested in school. She says that everything she does is for her parents or for her teachers, only because they want her to do things. There is no pleasure in her life. She has no time even for a hobby or a sport. I think she feels very lonely and unhappy. Some of our friends say she’s not fun to be with.

When I am a parent I’ll have more time for my children and I’ll listen to them. I’ll try to help them be good and happy students. I’ll let them go to parties and sleepovers. I don’t want my children to have teenage problems!

What can I do to help Daria?

Please, help.

Asia

Słowniczek

hotline - gorąca linia

waste - marnować

best years - najlepsze lata

clever - zdolny

pretty - ładny

thin - chudy

the worst thing - najgorsza rzecz

be worried about somebody - martwić się o kogoś

close - bliski

spend - spędzać

duty - obowiązek

clean - sprzątać

garden - ogród

by 7 p.m. - do 19.00

sleepover - przyjęcie z nocowaniem

leave - wychodzić

early - wcześnie

set time - oznaczona pora

top - najlepszy

make things worse - pogorszyć sprawy

hard - ciężko

be interested in something - być zainteresowanym czymś

pleasure - przyjemność

lonely - samotny

parent - rodzic

let - pozwolić

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Problemy nastolatków

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.