Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Problemy nastolatków - dręczenie

Problemy nastolatków - dręczenie

Wszyscy wiemy, że dzieci zachowują się w różny sposób, zależnie od tego, czy są w towarzystwie kolegów, na koncercie, czy w domu. Może to wydawać się oczywiste, ale kiedy dzieci zaczynają być okrutne wobec innych dzieci, wszyscy chcemy wiedzieć, dlaczego się tak zachowują. W zeszłym tygodniu mieliśmy specjalną lekcję poświęconą zachowaniu w grupach. Było to bardzo interesujące, bo mogliśmy zapytać naszego gościa - psychologa - o wiele rzeczy, które stwarzają dla nas problemy.

Jednym z najważniejszych zagadnień, jakie omawialiśmy, były indywidualne różnice, jakie wpływają na nasze zachowanie. Analizowaliśmy 5 podstawowych czynników: niepokój, otwartość, gotowość do współpracy, samodyscyplina i otwarty umysł. Bardzo interesujące było zadanie sobie pięciu pytań:

1. Jak zachowuję się, kiedy jestem zdenerwowany albo zmartwiony, że zdarzy się coś złego?

2. Jak bardzo towarzyski jestem w kontaktach z ludźmi?

3. Czy jestem gotów do współpracy z innymi?

4. Czy jestem zdyscyplinowany i zdecydowany w dążeniu do moich celów?

5. Czy jestem otwarty na nowe doświadczenia, pomysły, wartości i uczucia?

Niestety, indywidualne cechy charakteru tylko w części wyjaśniają, jak i dlaczego ludzie zachowują się w jakiś sposób. Nasz gość powiedział nam, że sytuacja zawsze ma wpływ na ludzkie zachowanie. Młodzi ludzie często są cyniczni wobec innych albo atakują ich bez wyraźnego powodu. Niektórzy psychologowie mówią, że w każdym z nas jest zwierzę.

Myślę, że dręczenie jest najpoważniejszym problemem w mojej szkole. Na szczęście możemy porozmawiać o tym z naszym nauczycielem i kolegami, co pomaga nam poradzić sobie z tym problemem. Stworzyliśmy listę reguł, do których powinniśmy się stosować, jeśli staniemy się obiektami dręczenia. Na przykład powinniśmy ignorować niemiłe komentarze, obelgi albo zaczepki. Nie będziemy okazywać, że jesteśmy ofiarą i że to sprawia nam przykrość. Porozmawiamy z dorosłą osobą albo poinformujemy policję. Zawsze będziemy się starali przebywać w grupie. Zawsze będziemy się starali sprawiać wrażenie pewnych siebie, nawet, kiedy będziemy przestraszeni. Kiedy ktoś będzie chciał nam coś zabrać, nie będziemy walczyć, bo nasze własne bezpieczeństwo jest ważniejsze. Będziemy starali się unikać walki, bo to tylko może pogorszyć sytuację. Powinniśmy starać się zapamiętać twarz napastnika. W końcu, będziemy chodzić na zajęcia z samoobrony, żeby dowiedzieć się, jak reagować na przemoc. Poprosimy też nauczyciela o okazję do treningu asertywności w szkole.

Nadal wierzymy, że jeśli ktoś jest spokojny, uczciwy i bezpośredni, może osiągnąć pozytywne rezultaty nawet w niebezpiecznej sytuacji.

Teenage problems - bullying

We all know that children behave differently depending on whether they are with friends, at a concert or at home. That may seem obvious, but when children start doing horrible and cruel things to other children we all want to know why they behave like that. We had a special class devoted to group behaviour last week. It was very interesting because we could ask our guest, a psychologist many questions about things that cause problems for us.

One of the most interesting problems we discussed was that of individual differences which affect our behaviour. There are five basic factors we analysed: anxiety, extraversion, readiness to cooperate, self-discipline and open-mindedness. It was very interesting to ask oneself the five questions:

1. How do I behave when I fell nervous or worried that something bad is going to happen?

2. How sociable am I with other people?

3. An I ready to cooperate with others?

4. Am I disciplined and determined in pursuing my goals?

5. Am I open to new experiences, ideas, values and feelings?

Unfortunately, individual characteristics only partially explain how and why people behave in the way they behave. Our guest told us that the situation would always affect human behaviour. Young people are often cynical towards others or attack others for no apparent reason. Some psychologists say that there is an animal in all of us.

I think that bullying is the most serious problem in my school. Fortunately, we can talk about it with our teacher and friends which helps us deal with bullying. We have drawn up a list of rules we should follow in case we become victims of bullies. For example, if we are ever bullied we should ignore nasty comments, insults or teasing. We will not show that we are a victim and that we are upset about that. We will talk to an adult or report to the police. We will always try to stay with group of people. We will try to look confident even we are scared. When someone tries to take something from us, we will not fight because our own safety is more important. When we are bullied or attacked we will try to avoid fighting back because we can make things worse. We should try and remember the face of a bully. Finally, we will attend self-defence classes to learn how to respond to violence. We will also ask our teacher to give us an opportunity to do assertiveness training at school.

We still believe that when a person is calm, honest and direct he or she can achieve positive results even when in a dangerous situation.

Słowniczek

to bully - dręczyć, prześladować

bully - dręczyciel

to behave - zachowywać się

depending on - zależnie od

to seem - wydawać się obvious - oczywisty

horrible - straszny

cruel - okrutny

like that - w ten sposób

devoted to (something) - poświęcony (czemuś)

behaviour - zachowanie

to affect (something) - mieć wpływ (na coś)

basic - podstawowy

factor - czynnik

anxiety - niepokój

extraversion - otwartość

readiness - gotowość

to cooperate - współpracować

self-discipline - samodyscyplina

nervous - zdenerwowany

worried - zmartwiony

sociable - towarzyski

determined - zdecydowany, zdeterminowany

to pursue - dążyć do czegoś

goal - cel

open to (something) - otwarty na coś

experience - doświadczenie

idea - pomysł

value - wartość

feeling - uczucie

unfortunately - niestety

partially - częściowo

to explain - wyjaśnić

apparent - widoczny

serious - poważny

fortunately - na szczęście

rule - reguła

victim - ofiara

to ignore (something) - nie zwracać uwagi (na coś)

nasty - niemiły

insult - obelga

teasing - zaczepka

upset - zdenerwowany

confident - pewny siebie

safety - bezpieczeństwo

self-defence - samoobrona

to respond to... - odpowiedzieć na...

opportunity - okazja

calm - spokojny

honest - uczciwy

direct - bezpośredni

to achieve - osiągnąć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Problemy nastolatków - dręczenie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.