Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bezokolicznik i forma -ing

Bezokolicznik i forma -ing

Jeśli po jednym czasowniku następuje drugi, to może on występować w formie bezokolicznika poprzedzonego przyimkiem to, bezokolicznika bez przyimka to lub czasownika z końcówką -ing

VERB + -ing

A oto niektóre czasowniki, po których drugi czasownik występuje z końcówką -ing

stop, enjoy, fancy, admit, consider, miss, finish, mind, imagine, deny, involve, postpone, delay, suggest, regret, avoid, practise, risk

I stopped smoking two years ago. (Przestałem palić dwa lata temu.)

Poniżej wymienione są niektóre czasowniki, po których występuje bezokolicznik poprzedzony to

agree, offer, decide, appear, forget, refuse, attempt, plan, seem, learn (how), promise, manage, arrange, pretend, dare, threaten, fail hope afford tend

We decided to leave early. (Postanowiliśmy wyjechać wcześnie.)

She pretended not to pay attention to him.

(Udawała, że nie zwraca na niego uwagi.)

Po czasowniku głównym, a przed bezokolicznikiem, może wystąpić dopełnienie.

VERB + OBJECT + INFINITIVE

Wymienione poniżej czasowniki

want, ask, expect, help, mean, would like, would, prefer

mogą występować w dwóch strukturach

verb + to + infinitive

I would like to help him. (Chciałbym mu pomóc.)

albo

verb + object + to + infinitive

I would like you to help him. (Chciałbym, żebyś mu pomógł.)

Wymienione poniżej czasowniki

tell, remind, force, enable, persuade, order, warn, invite, teach (how), get (= persuade)

występują w konstrukcji

verb + object + to + infinitive

He told me to come earlier. (Powiedział mi, żebym przyszedł wcześniej.)

He warned us not to light fire in there. (Ostrzegł nas, aby nie zapalać tam ognia.)

Po niżej wymienionych czasownikach

advise, recommend, encourage, allow, permit

następujące po nich czasowniki mogą występować w dwóch konstrukcjach

verb + -ing

He doesn't allow using his car. (Nie pozwala używać swojego samochodu.)

verb + object + to + infinitive

He doesn't allow anybody to use his car.

(Nie pozwala nikomu używać swojego samochodu.)

Po czasownikach let i make występuje bezokolicznik bez to

Don't make me laugh. (Nie rozśmieszaj mnie.)

She never lets her children go out alone.

(Nigdy nie pozwala dzieciom, aby wychodziły same.)

Jednakże trzeba pamiętać, że w stronie biernej po make występuje bezokolicznik z to

They made her resign. (Zmusili ją do rezygnacji.) Strona czynna

She was made to resign. (Zmuszono ją do rezygnacji.) Strona bierna.

Czasownika let w stronie biernej raczej się nie stosuje.

Bezokolicznik czy -ing

Po niżej wymienionych czasownikach i zwrotach czasownik występuje najczęściej z końcówką -ing

like, hate, enjoy, can't bear, dislike, love, mind, can't stand

I don't like getting up early. (Nie lubię wcześnie wstawać.)

W przypadku czasownika like użycie odpowiedniej formy następującego po nim czasownika zależy od znaczenia like

- jeśli oznacza lubić, podobać się (czyli to, co znaczy enjoy), stosujemy po nim czasownik z -ing

Do you like washing up? (Czy lubisz zmywać?)

- ale jeśli mamy na myśli, że coś należy lub warto zrobić, po like stosujemy czasownik w bezokoliczniku

I like to wash up just after the meal.

(Lubię /wolę/ zmyć naczynia zaraz po posiłku.)

Trzeba tu zwrócić uwagę na różnicę między like i would like. Po would like następuje bezokolicznik poprzedzony przyimkiem to

I like getting up early. (= I enjoy getting up early) (Lubię wcześnie wstawać.)

I would like to get up early tomorrow. (= I want to get up early)

(Chciałbym jutro wcześnie wstać.)

I would like to have done something (czyli użycie bezokolicznika Perfect) znaczy tyle co I wish I had done something (Szkoda, że czegoś nie zrobiłem.)

I would like to have visited him. = I wish I had visited him. = I'm sorry I didn't visit him. (Szkoda, że go nie odwiedziłem.)

Po czasownikach begin, start, intend, continue stosujemy czasownik z -ing lub bezokolicznik z to. Nie ma tu różnicy w znaczeniu.

It started snowing. = It started to snow. (Zaczął padać śnieg.)

Po czasowniku remember stosujemy czasownik w bezokoliczniku lub z -ing w zależności znaczenia wypowiadanego zdania.

remember to (do) znaczy, że pamiętaliśmy, by coś zrobić

I remembered to switch off the light. (Pamiętałem, by wyłączyć światło).

natomiast remember (doing) oznacza, że pamiętamy (pamiętaliśmy) fakt zrobienia czegoś

I remember(ed) switching off the light.

(Pamiętam/pamiętałem/, jak wyłączałem światło).

Różnica między try to (do) a try (doing) polega na tym, że

try to (do) znaczy usiłować coś zrobić,

I tried to open the window, but I couldn't.

(Próbowałem otworzyć okno, ale nie udało mi się.)

natomiast try (doing) oznacza spróbowanie czegoś

It was stuffy. I tried opening the window, but it did not help.

(Było duszno. Spróbowałem otworzyć okno, ale nie pomogło).

Jest różnica między be afraid to (do) a be afraid of doing

be afraid to (do) oznacza, że nie chcemy czegoś zrobić, ponieważ jest to niebezpieczne

I was afraid to cross the street. (Bałem się /nie chciałem/ przejść przez ulicę.)

be afraid of (doing) oznacza, że boimy się, że wydarzy się coś niebezpiecznego lub przykrego

I was afraid of being run over. (Bałem się, że przejedzie mnie samochód).

czyli

I was afraid to cross the street because I was afraid of being run over.

need to do oznacza, że potrzebujemy coś zrobić, natomiast need doing oznacza, że coś wymaga danej czynności

I need to work harder. (Trzeba, abym więcej pracował.)

Your hair needs washing. (Musisz umyć włosy = Twoje włosy wymagają umycia)

Po czasowniku help możemy opuścić przyimek to przed bezokolicznikiem (a w amerykańskim angielskim jest to regułą)

I need somebody to help me (to) move this wardrobe.

(Potrzebuję, żeby ktoś pomógł mi przesunąć tę szafę)

Jest jedna konstrukcja z help, w której po tym czasowniku występuje forma -ing - can't help doing

We couldn't help laughing. (Nie mogliśmy się powstrzymać od śmiechu)

W przypadku czasowników występujących po przyimku lub wyrażeniu przyimkowym (np. in, on, of, with, without, for, forward, instead of) zawsze stosujemy formę -ing

We succeeded in persuading him to join us.

(Udało się go nam przekonać, aby się do nas przyłączył.)

I went on foot instead of taking a bus.

(Poszedłem na piechotę zamiast wziąć autobus.)

I'm looking forward to hearing from you soon. (Oczekuję na szybką odpowiedź.)

Jedynym wyjątkiem jest słówko to, będące nieodłączną częścią bezokolicznika, a nie występujące tu w roli przyimka

She wanted to go. (Chciała iść.)

Jest grupa wyrażeń, w których czasownik występuje z końcówką -ing

It's no use / It's no good

It's no use asking him. He won't help you.

(Nie ma sensu go prosić. Nie pomoże ci.)

There's no point in

There's no point in applying for the job if you can't use a computer.

(Nie ma sensu ubiegać się o tę pracę skoro nie umiesz obsługiwać komputera.)

It's worth

I don't think the play is worth seeing. Actually, it's boring.

(Nie wydaje mi się, aby warto było obejrzeć tę sztukę. Tak naprawdę jest nudna.)

A waste of time / money

It's a waste of time seeing this film.

(Obejrzenie tego filmu to strata czasu.)

Go

Last winter we went skiing in the Alps.

(W zeszłym roku wybraliśmy się na narty w Alpy.)

Mary has gone shopping. (Mary poszła na zakupy.)

be / get used to (doing) something używamy, by powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do czegoś lub jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni

He doesn't mind the noise. He is used to it /He got used to it/.

(Nie przeszkadza mu hałas. Jest do niego przyzwyczajony /Przyzwyczaił się do niego/).

I don't take a bus to work. I'm used to going on foot.

(Nie jeżdżę autobusem do pracy. Jestem przyzwyczajony do chodzenia piechotą.)

Uwaga: nie można pomylić be used to (doing) z used to do

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.