Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Modal Verbs (czasowniki modalne)

may, may have (done), might, might have (done)

may i might używamy, by powiedzieć, że coś jest możliwe (albo niemożliwe, jeśli zastosujemy przeczenie). W zasadzie nie ma różnicy między tymi dwoma czasownikami modalnymi w tym zastosowaniu.

- Where's my watch? - It may/might be in your room.

(- Gdzie jest mój zegarek? - Może jest w twoim pokoju).

- I'll phone him. - Well, he may/might not be home.

(- Zadzwonię do niego. - Może nie ma go w domu. /możliwe, że nie ma go/).

odpowiednikiem przeszłym may jest may have (done), a might - might have (done)

- I haven't got my keys. - You may/might have left them at the office.

(Nie mam moich kluczy. - Może zostawiłeś je w biurze).

may i might stosujemy do wyrażenia możliwych zdarzeń lub czynności w przyszłości

I don't know yet what to do tonight. I may/might go to the cinema.

(Nie wiem, co dziś robić. Może pójdę do kina).

She is ill. She may/might not go to work today.

(Jest chora. Może nie pójdzie dziś do pracy).

can, could, may i would możemy użyć dla wyrażenia prośby, pozwolenia, propozycji lub zaproszenia

prośba - stosujemy can, could, may

Can you open the widnow, please? (Czy możesz otworzyć okno?)

Could you pass the salt, please? (Czy mógłby pan podać sól?)

May I use your phone, please? (Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?)

pozwolenie - stosujemy can lub may (nie stosujemy could ani might)

również do wyrażenia zezwolenia lub zakazu

You can/may use my phone, if you like.

(Możesz skorzystać z mojego telefonu, jeśli chcesz)

You can vote if you're over eighteen.

(Można głosować, jeśli ma się ponad osiemnaście lat)

You can't vote if you're under eighteen.

(Nie można głosować, jeśli ma się poniżej osiemnastu lat)

propozycja - możemy użyć can

Can I get you something to drink? (Czy mogę ci przynieść coś do picia?)

zaproszenie - stosujemy najczęściej would you like

Would you like (to have) a glass of wine? (Czy chciałbyś kieliszek wina?)

must i have to stosujemy, by powiedzieć, że coś trzeba zrobić. Czasami nie ma różnicy w znaczeniu między tym dwoma formami

You must/have to have a visa to go to the USA.

(Do wyjazdu do USA potrzebna jest wiza).

Ale trzeba jednak pamiętać, że zasadnicza różnica polega na tym, że must wyraża przekonanie mówiącego o słuszności proponowanego postępowania

John has been taken to hospital. I must visit him.

(John został zabrany do szpitala. Muszę go odwiedzić).

natomiast have to oznacza zewnętrzną, raczej niezależną od nas, konieczność zrobienia czegoś

We can't play football this weekend. I have to go to Warsaw.

(Nie możemy zagrać w piłkę w ten weekend. Muszę jechać do Warszawy)

jeśli musimy zastosować bezokolicznik, formę przeszłą lub formę Perfect, używamy have to, ponieważ must nie ma takich form.

I may have to go to Warsaw next week.

(Być może będę musiał pojechać do Warszawy w przyszłym tygodniu).

I had to go to Warsaw last week.

(W zeszłym tygodniu musiałem wyjechać do Warszawy).

I have had to get up early for two weeks.

(Od dwóch tygodni muszę wcześnie wstawać).

have to zachowuje się jak każdy normalny czasownik, czyli w pytaniach i przeczeniach występuje z odpowiednim operatorem

Tu bardzo ważna wiadomość do zapamiętania:

mustn't nie jest przeczeniem must jeśli chodzi o znaczenie.

mustn't oznacza nie wolno, a must muszę, musisz itd.

You mustn't come home after midnight, John.

(John, nie wolno ci wracać do domu po północy).

don't have to znaczy nie trzeba czegoś robić

You don't have to get up so early tomorrow.

(Nie musisz jutro tak wcześnie wstawać).

zamiast have to można też stosować have got to

I have to get up early.

I've got to get up early.

Do you have to get up early?

Have you got to get up early?

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Modal Verbs (czasowniki modalne)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.