Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Irregular Verbs (Czasowniki nieregularne)

Irregular Verbs (Czasowniki nieregularne)

Infinitive Past Simple Past Participle
arise arose arisen
be was, were been
bear bore borne/born
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burnt/burned burnt/burned
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got got
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hanged hanged
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leap leapt/leaped leapt/leaped
learn learnt/learned learnt/learned
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
shake shook shaken
shine shone shone
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
smell smelt/smelled smelt/smelled
speak spoke spoken
spend spent spent
spread spread spread
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
strike struck struck
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke/waked woken/waked
wear wore worn
win won won
write wrote written

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.