Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Adjective (przymiotnik)

Adjective (przymiotnik)

W języku angielskim są różne rodzaje przymiotników.

Można wyróżnić m.in. przymiotniki:

wskazujące coś: this, that, these, those

oznaczające ilość: some, any, no,

pytające o coś: which, what, whose

oznaczające czyjąś własność: my, your, his itd., czyli tak zwane dzierżawcze

oznaczające jakąś cechę: wise, good, tall

Rolę przymiotników mogą pełnić imiesłowy:

czynny (-ing) np. interesting (ciekawy, interesujący)

The film was interesting. (Film był ciekawy).

bierny (-ed) np. interested (zainteresowany)

I was interested in that film. (Byłem zainteresowany tym filmem)

W języku angielskim przymiotniki mają taką samą formę bez względu na rodzaj (męski czy żeński) oraz liczbę (pojedynczą czy mnogą)

a clever girl, clever girls a clever boy, clever boys

z wyjątkiem przymiotników, wskazujących w odniesieniu do liczby

this boy (ten chłopiec), these boys (ci chłopcy)

that boy (tamten chłopiec), those boys (tamci chłopcy)

Przymiotnik może występować przed rzeczownikiem

a clever boy

albo po rzeczowniku

John became anxious. (John stał się niespokojny.)

Po czasownikach tak zwanych łączących (linking verbs) stosujemy przymiotnik, a nie przysłówek (jak w języku polskim)

Do czasowników tych należą m.in. feel, become, look, smell, sound, taste, be.

She looked beautiful. /a nie beautifully/

(Ona wyglądała pięknie. /Dosłownie: ona wyglądała piękna./)

It sounds great. (Brzmi świetnie. /Dosłownie: brzmi świetny/)

Częsty błąd: * She looked beautifully.

It sounds greatly.

Jeśli występuje więcej niż jeden przymiotnik, należy zastosować odpowiednią kolejność.

opinia (beautiful)

wielkość (big)

wiek (new)

kształt (round)

kolor (blue)

pochodzenie (German)

materiał (iron)

cel (tennis)

Trzeba tu powiedzieć, że kolejność przymiotników oznaczających wiek, kształt, wielkość, temperaturę i innych może być czasem trudna do ustalenia.

Stopniowanie przymiotników

Jak wiadomo, są trzy stopnie przymiotnika:

stopień równy, np. short (krótki)

stopień wyższy, np. shorter (krótszy)

stopień najwyższy, np. the shortest (najkrótszy) - przed przymiotnikiem w tym stopniu stawiamy przedimek określony the.

Forma

Przymiotniki jednosylabowe tworzą:

stopień wyższy przez dodanie końcówki -er

taller

stopień najwyższy przez dodanie końcówki -est

the tallest

Jeśli przymiotnik jednosylabowy kończy się na pojedynczą spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, spółgłoskę tę podwajamy (np. big, fat, sad)

big    bigger    the biggest

Jeśli przymiotnik zakończony jest na -e, dodajemy w stopniu wyższym -r a najwyższym -st (np. brave, fine, nice)

brave    braver    the bravest

Jeśli przymiotnik zakończony jest na -y, zamieniamy -y na -i oraz dodajemy w zależności od stopnia -er lub -est

busy    busier    the busiest

Przymiotniki trójsylabowe i dłuższe tworzą

stopień wyższy przez wstawienie słówka more przed przymiotnik

more beautiful

stopień najwyższy przez wstawienie słówka the most przed przymiotnik

the most beautiful

Przymiotniki dwusylabowe tworzą stopień wyższy i najwyższy w jeden z powyższych sposobów

jeśli zakończone są na -ful lub -re, zazwyczaj dodajemy more i the most

useful    more useful    the most useful

obscure    more obscure    the most obscure

jeśli zakończone są na -er, -y lub -ly, zazwyczaj dodajemy końcówkę -er i -est

clever    cleverer    the cleverest

pretty    prettier    the prettiest (y zamieniamy na i)

silly    sillier    the silliest

Jest grupa przymiotników, których stopniowanie jest nieregularne.

Należą do nich m.in.:

bad    worse    the worst (zły, gorszy, najgorszy)

good    better    the best (dobry, lepszy, najlepszy)

far    farther    the farthest (daleki, dalszy, najdalszy)

far    further    the furthest

little    less    the least (mały, mniejszy, najmniejszy)

Uwaga

Stopniem wyższym far jest farther, ale również further. Zarówno farther jak i further mają znaczenie dalszy, bardziej oddalony, jednak further może znaczyć również dodatkowy.

We were tired. We could not go any farther/further.

(Byliśmy zmęczeni. Nie mogliśmy iść dalej.)

We don't know much at the moment. We need further information.

(Nie wiemy wiele w tym momencie. Potrzebujemy dalszych /więcej/ informacji.)

Stopniem wyższym old jest older. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje forma elder, używana tylko w odniesieniu do członków rodziny. Mówimy

This is my elder brother. (To jest mój starszy brat.)

Ale nie możemy powiedzieć: * He is elder than me, a jedynie: He is older than me. Czyli:

My elder brother is 5 years older then me.

(Mój starszy brat jest starszy ode mnie o pięć lat.)

Przymiotniki mogą występować w wielu konstrukcjach.

w stopniu równym stosujemy

- as ... as w formie twierdzącej

The girl is as beautiful as her mother.

(Ta dziewczyna jest tak piękna jak jej matka)

- not so / not as ... as w formie przeczącej

He is not as/so intelligent as his brother. (Nie jest tak inteligentny jak jego brat)

w stopniu wyższym stosujemy than

He is taller than his father. (Jest wyższy niż jego ojciec.)

She is more beautiful than her sister. (Jest piękniejsza niż jej siostra.)

Przymiotnik w stopniu wyższym występuje w konstrukcji the + stopień wyższy + the + stopień wyższy

The faster the better. (Im szybszy, tym lepszy /np. samochód/.)

The faster a car is, the more dangerous it may be.

(Im szybszy jest samochód, tym bardziej niebezpieczny może być.)

w stopniu najwyższym stosujemy przedimek określony the + przymiotnik w stopniu najwyższym ... in/of

(Patrz użycie przedimka określonego the)

The Nile is the longest river in the world. (Nil jest najdłuższą rzeką na świecie)

She is the most intelligent girl in the class.

(Jest najinteligentniejszą dziewczyną w klasie)

Pewne przymiotniki mogą oznaczać grupę ludzi należących do danej kategorii, np. biedni, bogaci, bezrobotni, bezdomni itd. Przymiotnik poprzedzamy przedimkiem określonym the; rzeczownika nie używamy

the poor (biedni), the rich (bogaci), the unemployed (bezrobotni), the homeless (bezdomni)

Przymiotniki występują ze słówkami so i such, używanymi dla wzmocnienia ich znaczenia.

so występuje z samym przymiotnikiem, rzeczownika nie dodajmy

She is so beautiful. (Ona jest taka piękna.)

such występuje z przymiotnikiem i rzeczownikiem

She is such a beautiful girl. (Ona jest taką piękną kobietą.)

jeżeli rzeczownik jest w liczbie mnogiej, po such nie dodajemy przedimka -a/an

The elephant has got such big ears. (Słoń ma takie duże uszy.)

Przymiotniki mogą również występować w konstrukcji przymiotnik + to + bezokolicznik

It is difficult to please her. (Trudno ją zadowolić.)

She is difficult to please. (Trudno ją zadowolić) /Zwróćmy uwagę, że już nie używamy her; nie można powiedzieć: * She is difficult to please her)

He was the first man to swim across the English Channel. = He was the first man who swam across the English Channel.

(Był pierwszym człowiekiem, który przepłynął Kanał La Manche.)

I was happy to hear that they were going to get married.

(Byłem szczęśliwy, słysząc, że zamierzają się pobrać.)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.