Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Biblia

Biblia

Co to jest Biblia?

Biblia, czyli Pismo Święte, obejmująca Stary i Nowy Testament, uważana jest przez judaizm i chrześcijaństwo za księgę objawioną, natchnioną przez Boga. Stary Testament stanowi dla Żydów świadectwo Przymierza, jakie Stwórca zawarł z narodem wybranym i jest równocześnie zapowiedzią nadejścia Mesjasza, który przyniesie zbawienie ludowi izraelskiemu i przywróci mu wolność polityczną. Dla chrześcijaństwa Nowy Testament to symbol Nowego Przymierza Boga z człowiekiem i dowód na to, iż prawdziwym Mesjaszem i Zbawicielem jest Chrystus.

Wytłumaczenie nazwy

Słowo Biblia pochodzi od greckiego wyrazu biblion, oznaczającego pismo, książkę, zwój papirusu. Liczba mnoga wyrazu biblia to księgi. Słowo „testament” wywodzi się z łaciny (testamentum), a pierwotnie z języka hebrajskiego i oznacza przymierze.

Czas powstania

Proces powstawania Starego Testamentu trwał wiele wieków - od XIII do I w. p.n.e. Zanim powstały księgi Pisma św., treści religijne uważane za Objawienie Boże przekazywano ustnie, z dokładnością znamienną dla kultur pierwotnych. Tradycja ustna obejmowała nieraz kilka stuleci, np. Pięcioksiąg Mojżesza spisany w VI-V w. p.n.e. sięga wieku XIII p.n.e. Oryginał Biblii (autograf) zaginął, istniejące wersje oparte są na: Septuagincie, będącej tłumaczeniem na język grecki, pochodzącej z III w. p.n.e., i Masorze, pierwotnie ustnych, a następnie między IV a X wiekiem spisanych komentarzach do hebrajskiego tekstu Biblii.

Nowy Testament powstał między I a połową II wieku n.e. Apokalipsa św. Jana pisana była prawdopodobnie między 93 a 96 rokiem. Zachowane manuskrypty Nowego Testamentu pochodzą z III i IV wieku.

Języki Biblii

Biblia pisana była w trzech językach. Teksty Starego Testamentu powstały w języku hebrajskim (najstarsza część), aramejskim, a niektóre partie w hellenistycznej grece. Nowy Testament pisany był prawie w całości greką z wyjątkiem Ewangelii św. Mateusza, która prawdopodobnie została napisana w języku aramejskim.

Autorzy

Stary Testament pisany był przez wielu autorów, niejednokrotnie anonimowych, należących do różnych pokoleń. Ustalenie autorstwa komplikuje dodatkowo nawarstwianie się różnych wersji tego samego tekstu oraz liczne uzupełnienia poczynione przez redaktorów i skrybów. Badania naukowe podważały prawdziwość ustalonego przez wielowiekową tradycję autorstwa poszczególnych ksiąg. Tradycyjnie za twórców Pięcioksięgu uznawano proroka Mojżesza i Jozuego, królowi Dawidowi przypisywano autorstwo Psalmów, zaś królowi Salomonowi - Pieśń nad Pieśniami i Przypowieści. Poszczególnych autorów łączono więc z problematyką tekstów - Mojżesza z księgami Prawa, Salomona z tekstami tzw. mądrościowymi a Dawida z hymnami i psalmami.

Autorami Nowego Testamentu byli ludzie należący mniej więcej do tego samego pokolenia, świadkowie działalności Jezusa, jego uczniowie. Życie i naukę Chrystusa zapisali w swoich Ewangeliach święci: Mateusz, Marek, Łukasz oraz Jan, którego wersja różni się od poprzednich. Twórcą Apokalipsy był św. Jan, zaś Listów Apostolskich - św. Paweł, Jakub, Piotr, Jan i Juda. Dzieje Apostolskie spisał św. Łukasz.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Biblia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.