Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kronika (Gal Anonim)

Problematyka

Kroniki to dzieła historiograficzne (dziejopisarstwo), ponieważ w średniowiecznej literaturze polskiej nie rozwinęła się epika rycerska, to w kronikach opowiadano o władcach i ich czynach. Kroniki weszły do narodowej tradycji, mimo że pisane były po łacinie, ale opowiadały o polskich dziejach.

W kronikach to samo wydarzenie może być przedstawione w odmienny sposób. Takim przykładem jest relacja na temat śmierci biskupa Stanisława. Gall mówi o tym wydarzeniu w sposób bardzo ogólnikowy, nikogo jednoznacznie nie osądza „My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, ani nie zalecamy króla...”. Inaczej wydarzenie przedstawił Kadłubek, który z wielką niechęcią nakreślił portret króla, nazywając go bezbożnikiem, świętokradcą. Kadłubek stanął po stronie biskupa i przedstawił go jako obrońcę chrześcijańskiej etyki, człowieka świętego. Także i postać samego Bolesława Śmiałego została przedstawiona w różnym świetle. W dziele Galla król jest waleczny, odważny, liczy się dla niego tylko dobro kraju, nie żałuje swoich rycerzy, którzy polegli w walce z Pomorzanami, bo dzięki nim mógł pokonać wroga. Kadłubek jest niechętny królowi, nazywa go okrutnikiem, tyranem, zarzuca mu pychę i wyniosłość.

W obydwu dziełach odmienny jest również sposób narracji. Gall opisując wydarzenia jest powściągliwy w wyrażaniu swoich uczuć, natomiast relacja Kadłubka nacechowana jest emocjonalnie, o czym świadczą liczne epitety określające władcę.

Czas powstawania poszczególnych dzieł, kontekst polityczny, możliwości autorów w dotarciu do źródeł wiedzy są przyczyną różnic w ocenie tego samego wydarzenia. Kadłubek był twórcą silnie związanym z kręgami duchowieństwa, toteż śmierć biskupa Stanisława była, nie tylko dla niego, wydarzeniem istotnym. Gall niektóre fakty historyczne wolał przemilczeć.

Zarówno Kronika Galla, jak i Kadłubka różnią się od dzieła Długosza, który przede wszystkim korzystał z materiałów źródłowych, zaś przekazy ustne i legendy traktował jako ich uzupełnienie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.