Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Czasowniki modalne w trybie oznajmującymw czasach Präsens i Präteritum orazw trybie przypuszczającym w czasie Präteritum

Czasowniki modalne to grupa sześciu czasowników, które najczęściej występują w zdaniu wraz z innym czasownikiem. Stanowią one wtedy odmienną część orzeczenia i zajmują w zdaniu jej miejsce (drugie w zdaniu oznajmującym, pierwsze w pytaniu tworzonym przez inwersję lub ostatnie w wielu zdaniach pobocznych).

Drugi czasownik stoi natomiast na końcu zdania w formie bezokolicznika.

Maria muss heute Deutsch lernen. Maria musi się dziś uczyć niemieckiego.

Kannst du wirklich gut schwimmen? Czy rzeczywiście umiesz dobrze pływać?

Ich weiß, dass Anna singen mag. Wiem, że Anna lubi śpiewać.

(Jeżeli w zdaniu pobocznym czasownik modalny jako odmienna część orzeczenia musi stanąć na końcu, wtedy czasownik drugi w formie bezokolicznika poprzedza go bezpośrednio.)

⇒ Odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym Präsens

Należy zwrócić uwagę na nieregularną odmianę czasowników modalnych, tj. zmiany samogłoski tematycznej w liczbie pojedynczej w przypadku czasowników: dÜrfen, kÖnnen, mÖgen i mÜssen oraz brak końcówki osobowej w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej we wszystkich czasownikach modalnych.

dürfen - mieć pozwolenie
ich darf
du darfst
er, sie, es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie dürfen
können - potrafić, móc
ich kann
du kannst
er, sie, es kann
wir können
ihr könnt
sie können
mögen - lubić
ich mag
du magst
er, sie, es mag
wir mögen
ihr mögt
sie mögen
müssen - musieć
ich muss
du musst
er, sie, es muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen
sollen - mieć powinność
ich soll
du sollst
er, sie, es soll
wir sollen
ihr sollt
sie sollen
wollen - chcieć
ich will
du willst
er, sie, es will
wir wollen
ihr wollt
sie wollen

⇒ Odmiana czasowników modalnych w czasie przeszłym Präteritum

können
ich konnte
du konntest
er, sie, es konnte
wir konnten
ihr konntet
sie konnten
dürfen
ich durfte
du durftest
er, sie, es durfte
wir durften
ihr durftet
sie durften
mögen
ich mochte
du mochtest
er, sie, es mochte
wir mochten
ihr mochtet
sie mochten
müssen
ich musste
du musstest
er, sie, es musste
wir mussten
ihr musstet
sie mussten
wollen
ich wollte
du wolltest
er, sie, es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten
sollen
ich sollte
du solltest
er, sie, es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie sollten

⇒ Odmiana czasowników modalnych w trybie przypuszczającym Konjunktiv czasu przeszłego Präteritum

Tryb przypuszczający Konjunktiv czasu przeszłego Präteritum czasowników modalnych stosowany jest często do wyrażenia grzecznej prośby, np.

DÜrfte ich Sie um Hilfe bitten?

Czy wolno byłoby mi prosić Pana/ Panią/Państwa o pomoc?

KÖnntest du lauter sprechen? Czy byłbyś w stanie mówić głośniej?

dürfen
ich dürfte
du dürftest
er, sie, es dürfte
wir dürften
ihr dürftet
sie dürften
können
ich könnte
du könntest
er, sie, es könnte
wir könnten
ihr könntet
sie könnten
mögen
ich möchte
du möchtest
er, sie, es möchte
wir möchten
ihr möchtet
sie möchten
müssen
ich müsste
du müsstest
er, sie, es müsste
wir müssten
ihr müsstet
sie müssten
wollen
ich wollte
du wolltest
er, sie, es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten
sollen
ich sollte
du solltest
er, sie, es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie sollten

Uwaga!

Czasownik mÖgen - lubić w trybie przypuszczającym Konjunktiv w czasie przeszłym Präteritum zmienia swoje znaczenie er mÖchte - on chciałby.

np.

Ich mag BÜcher lesen. Lubię czytać książki.

ale

Ich mÖchte BÜcher lesen. Chciałabym czytać książki.

Formy czasowników wollen i sollen są w czasie Präteritum takie same w trybie oznajmującym, jak i w trybie przypuszczającym Konjunktiv.

Rozszerzenie

⇒ Czasowniki modalne w trybie oznajmującym w czasie Perfekt

Czasowniki modalne, tak jak pozostałe czasowniki w języku niemieckim, mają swoje formy imiesłowowe Partizip II:

dÜrfen - gedurft

kÖnnen - gekonnt

mÖgen - gemocht

mÜssen - gemusst

wollen - gewollt

sollen - gesollt

Wszystkie czasowniki modalne łączą się w czasie Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.

Rozróżnić należy dwie sytuacje:

- czasownik modalny występuje jako jedyny czasownik w zdaniu

Jeżeli czasownik modalny jest jedynym czasownikiem w zdaniu, wtedy odmienną formą orzeczenia jest czasownik posiłkowy haben, na końcu zdania stoi natomiast forma Partizip II tego czasownika modalnego.

Präsens: Perfekt:
Ich darf das nicht. Ich habe das nicht gedurft.
Muss ich das wirklich? Habe ich das wirklich gemusst?

- czasownik modalny występuje w zdaniu z drugim czasownikiem

Jeżeli czasownik modalny występuje w zdaniu z innym czasownikiem (innymi czasownikami), wtedy odmienną formą orzeczenia pozostaje czasownik posiłkowy haben, na końcu zdania stoją dwa (lub więcej) bezokoliczniki, przy czym jako ostatni stoi bezokolicznik czasownika modalnego.

Präsens: Perfekt:
Anna kann schnell laufen. Die Kinder sollen gut lesen und schreiben.
Anna hat schnell laufen kÖnnen. Die Kinder haben gut lesen und schreiben sollen.

⇒ czasowniki modalne w trybie oznajmującym w czasie Plusquamperfekt

W czasie Plusquamperfekt czasowniki modalne zachowują się identycznie jak w czasie Perfekt, tyle że czasownik posiłkowy haben stoi w formie Präteritum (hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten).

Präsens: Perfekt:
Ich darf das nicht. Ich hatte das nicht gedurft.
Muss ich das wirklich? Hatte ich das wirklich gemusst?
Anna kann schnell laufen. Anna hatte schnell laufen kÖnnen.
Die Kinder sollen gut lesen und schreiben. Die Kinder hatten gut lesen und schreiben sollen.

⇒ czasowniki modalne w trybie oznajmującym w czasie Futur I

Czasowniki modalne tworzą czas Futur I zgodnie z regułą, to znaczy łączą się z czasownikiem posiłkowym werden, który pełni funkcję odmiennej części orzeczenia, one same zaś stoją na końcu zdania w formie bezokolicznika:

Ich werde das kÖnnen.

Jeżeli obok czasownika modalnego wystąpi w zdaniu inny czasownik bądź inne czasowniki, wtedy ich bezokoliczniki stoją na końcu zdania, ale przed bezokolicznikiem czasownika modalnego.

Im nächsten Jahr werde ich mehr arbeiten mÜssen.

Die SchÜler werden in der zweiten Klasse gut lesen und schreiben kÖnnen.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.