Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przyimek - das Präposition

Przyimek - das Präposition

Przyimki z celownikiem

aus - z

Der Hund läuft aus dem Haus. Pies wybiega z domu.

bei - u, przy

Er wohnt bei der Tante. On mieszka u ciotki.

mit - z

Sie geht mit dem Freund aus. Ona wychodzi z przyjacielem.

nach - po, do, za

Ich komme nach der PrÜfung. Przyjdę po egzaminie.

seit - od czasu

Seit dieser Zeit lernt er Deutsch. Od tego czasu uczy się niemieckiego.

von - od

Das Buch ist doch von dir. Ta książka jest przecież od ciebie.

zu - do

Das Kind geht zu der Schule. Dziecko idzie do szkoły.

gegenÜber - naprzeciw

Die Kirche ist gegenÜber der Schule. Kościół jest naprzeciwko szkoły.

Rozszerzenie

ab - od (odnosi się do przyszłości)    ab dem zweiten Mai - od drugiego maja

außer - oprócz    außer den SchÜlern - oprócz tych uczniów

entgegen - wbrew    entgegen dem Vater - wbrew ojcu

Przyimki z biernikiem

bis - do, aż do

Bis diesen Tag muss ich das machen. Do tego dnia muszę to zrobić.

durch - przez

Sie geht alleine durch den Wald. Ona idzie sama przez las.

entlang - wzdłuż (jeżeli przyimek ten stoi za rzeczownikiem)

Wir wandern den Fluß entlang. Wędrujemy wzdłuż rzeki.

fÜr - dla

Das ist fÜr dich. To jest dla ciebie.

gegen - przeciwko

Ich bin gegen das Gesetz. Jestem przeciwko tej ustawie.

ohne - bez

Ohne meine Mutter darf ich nicht reisen.

Bez mojej mamy nie wolno mi podróżować.

um - na, o

Um diese Uhr komme ich. O tej godzinie przyjdę.

Przyimki z celownikiem i biernikiem

Przyimki te łączą się z biernikiem (jeśli w zdaniu odpowiadają na pytanie wohin - dokąd) lub celownikiem (jeśli odpowiadają na pytanie wo - gdzie)

wohin - dokąd + biernik wo - gdzie + celownik
auf - na powierzchni poziomej
Ich lege das Buch auf den Tisch.
Kładę książkę na stół.
Das Buch liegt auf dem Tisch.
Książka leży na stole.
an - do, przy, na powierzchni pionowej
Er setzt sich an den Tisch.
On siada za stołem.
Er sitzt an dem Tisch.
On siedzi przy stole.
hinter - za
Ich stelle das Auto hinter das Haus.
Stawiam auto za domem.
Das Auto steht hinter dem Haus.
Auto stoi za domem.
in - do, w
Das Kind geht in das Geschäft.
Dziecko idzie do sklepu.
Das Kind ist in dem Geschäft.
Dziecko jest w sklepie.
neben - obok
Ich hänge das Bild neben die TÜr.
Wieszam obrazek obok drzwi.
Das Bild hängt neben der TÜr.
Obrazek wisi obok drzwi.
Über - nad
Ich hänge das Bild Über den Tisch.
Wieszam obrazek nad stołem.
Das Bild hängt Über dem Tisch.
Obrazek wisi nad stołem.
unter - pod
Ich lege die Tasche unter den Tisch.
Kładę torebkę pod stół.
Die Tasche liegt unter dem Tisch.
Torebka leży pod stołem.
vor - przed
Er stellt den Stuhl vor den Schrank.
On stawia krzesło przed szafą.
Der Stuhl steht vor dem Schrank.
Krzesło stoi przed szafą.
zwischen - między
Wir stellen den Schrank zwischen die TÜr und das Fenster.
Stawiamy szafę między drzwi a okno.
Der Schrank steht zwischen der TÜr und dem Fenster.
Szafa stoi między drzwiami a oknem.

Przyimki te łączą się z biernikiem, kiedy stoją po czasownikach wyrażających ruch, np. stellen - stawiać, setzen - sadzać, legen - kłaść, hängen w znaczeniu wieszać, gehen - iść.

Z celownikiem łączą się wtedy, gdy stoją po czasownikach wyrażających spoczynek, np. stehen - stać, sitzen - siedzieć, liegen - leżeć, hängen w znaczeniu wisieć, sein - być.

Przyimki z dopełniaczem

trotzt - pomimo

Trotzt des schlechten Wetters gehen wir spazieren.

Pomimo złej pogody idziemy na spacer.

wärend - podczas

Wärend der Deutschstunde mache ich das. Zrobię to podczas lekcji niemieckiego.

wegen - z powodu

Wegen des Regens komme ich nicht. Z powodu deszczu nie przyjdę.

Rozszerzenie

anlässlich - z okazji

anlässlich deines Geburtstages - z okazji twoich urodzin

außerhalb - poza, na zewnątrz

außerhalb der Stadt - poza miastem

diesseits - po tej stronie

diesseits des Flusses - po tej stronie rzeki

jenseits - po tamtej stronie

jenseits des Flusses - po tamtej stronie rzeki

hinsichtlich - co do, odnośnie do

hinsichtlich seiner Bitte - odnośnie do jego prośby

infolge - wskutek

infolge des Fehlers - na skutek tego błędu

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przyimek - das Präposition

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.