Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy podstawowe wybranych czasowników mocnych

Formy podstawowe wybranych czasowników mocnych

bezokolicznik 3. osoba l. poj. Präsens 3. osoba l. poj. Präteritum Partizip II znaczenie polskie
1. backen bäckt buk gebacken piec
2. beginnen begann begonnen zaczynać
3. bieten bot geboten oferować
4. bitten bat gebeten prosić
5. bleiben blieb geblieben ist pozostawać
6. brechen bricht brach gebrochen łamać
7. brennen brannte gebrannt płonąć
8. bringen brachte gebracht przynosić
9. denken dachte gedacht myśleć
10. dürfen darf durfte gedurft mieć pozwolenie
11. essen isst gegessen jeść
12. fahren fährt fuhr gefahren ist jechać
13. fallen fällt fiel gefallen ist upadać
14. finden fand gefunden znajdować
15. fliegen flog geflogen ist/hat latać
16. geben gibt gab gegeben dawać
17. gehen ging gegangen ist iść
18. haben hat hatte gehabt mieć
19. heißen hieß geheißen nazywać się
20. helfen hilft half geholfen pomagać
21. kennen kannte gekannt znać
22. kommen kam gekommen ist przychodzić
23. können kann konnte gekonnt potrafić
24. lassen lässt ließ gelassen zostawiać, polecić
25. laufen läuft lief gelaufen ist biegać
26. leiden litt gelitten cierpieć
27. lesen liest las gelesen czytać
28. liegen lag gelegen leżeć
29. mögen mag mochte gemocht lubić
30. müssen muss musste gemusst musieć
31. nehmen nimmt nahm genommen brać
32. rufen rief gerufen wołać
33. schlafen schläft schlief geschlafen spać
34. schließen schloss geschlossen zamykać
35. schreiben schrieb geschrieben pisać
36. schwimmen schwamm geschwommen ist/hat pływać
37. sehen sieht sah gesehen widzieć
38. sein ist war gewesen ist być
39. sollen soll sollte gesollt mieć powinność
40. sprechen spricht sprach gesprochen mówić
41. stehen stand gestanden stać
42. treffen trifft traf getroffen spotykać
43. trinken trank getrunken pić
44. tun tut tat getan czynić
45. vergessen vergisst vergaß vergessen zapominać
46. verlieren verlor verloren gubić, tracić
47. waschen wäscht wusch gewaschen myć, prać
48. werden wird wurde geworden ist stawać się
49. wissen weiß wusste gewusst wiedzieć
50. wollen will wollte gewollt chcieć
51. ziehen zog gezogen ciągnąć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Formy podstawowe wybranych czasowników mocnych

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.